participation en Polaco

Pronunciación
n. udział, uczestniczenie, uczestnictwo, współuczestnictwo, współuczestniczenie, współudział, wspólnictwo, partycypacja, przystąpienie

Ejemplos

EC-Bulgaria Agreement: participation in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (vote)
Umowa WE-Bułgaria: uczestnictwo Bułgarii w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (głosowanie)
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
EC-Romania Agreement: participation in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (vote)
Umowa WE-Rumunia: uczestnictwo Rumunii w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (głosowanie)
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
EC-Turkey Agreement: participation in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (vote)
Umowa WE-Turcja: uczestnictwo Turcji w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (głosowanie)
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Modalities of Iceland and Norway's participation in the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (vote)
Warunki uczestnictwa Islandii i Norwegii w pracach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (głosowanie)
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Workers' participation in companies with a European Statute (motion for resolution tabled): see Minutes
Udział pracowników w spółkach posiadających statut europejski (złożony projekt rezolucji): patrz protokół
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Another very important point that we do not like is that the report calls for joint participation in nuclear research projects, especially the ITER thermonuclear reactor project.
Wezwanie do wspólnego uczestnictwa w badaniach nuklearnych, w szczególności w projekcie budowy reaktora termonuklearnego ITER, jest kolejnym bardzo ważnym punktem, który budzi naszą dezaprobatę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have always said that this dialogue should address the participation of all Tibetans in decision-making.
Zawsze twierdziliśmy, że dialog powinien obejmować uczestnictwo wszystkich Tybetańczyków w procesie podejmowania decyzji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Employee participation in companies with a European Statute (vote)
Udział pracowników w spółkach posiadających status europejski (głosowanie)
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Are the Council and the Commission prepared to provide Parliament and civil society with adequate information concerning participation opportunities?
Czy Rada i Komisja są gotowe służyć Parlamentowi i społeczeństwu obywatelskiemu wystarczającymi informacjami o możliwości uczestnictwa?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Thirdly, participation in the joint taskforce, and fourthly the participation of the presidents in the Africa-European Union Summit.
W końcu są też związane z uczestnictwem we wspólnych grupach operacyjnych, a także dotyczą udziału głów państw w szczycie Afryka-UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the act of sharing in the activities of a group: intercession, engagement, commitment, involution, involvement, group participation, group action, intervention
the condition of sharing in common with others (as fellows or partners etc.): status, involvement, condition


dictionary extension
© dictionarist.com