partnership en Polaco

Pronunciación
n. współudział, współpraca, spółka

Ejemplos

An EU-South Africa Strategic Partnership (vote)
Partnerstwo strategiczne UE-Republika Południowej Afryki (głosowanie)
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Union can and must respond to these challenges and the Eastern Partnership is, so to say, our political answer.
Unia Europejska może i musi stawić czoła tym wyzwaniom; partnerstwo wschodnie stanowi w tym względzie naszą, by tak rzec, odpowiedź polityczną.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On 3 December 2008 the Commission put forward an ambitious communication on the Eastern Partnership on my initiative.
3 grudnia 2008 r. Komisja przedstawiła z mojej inicjatywy ambitny komunikat w sprawie partnerstwa wschodniego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, I hope that the Eastern Partnership will not lead to new dividing lines being drawn between those countries in the Partnership and those countries further east and outside of it.
Żywię niemniej nadzieję, że partnerstwo wschodnie nie doprowadzi do powstania nowych linii podziału pomiędzy członkami partnerstwa a krajami leżącymi dalej na wschód i nim nieobjętymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Eastern Partnership must also be open to Belarus, but only once the conditions have been fulfilled.
Partnerstwo wschodnie musi być również otwarte na Białoruś, ale dopiero po spełnieniu warunków.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Eastern Partnership has obvious budgetary consequences: EUR 350 million have been appropriated for the next few years - and even this will probably not be enough.
Partnerstwo wschodnie niesie oczywiste skutki dla budżetu: na cel ten przeznaczono 350 milionów euro w najbliższych latach, a i tak kwota ta prawdopodobnie nie wystarczy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Eastern Partnership is a key tool to accomplish that.
Partnerstwo wschodnie jest kluczem do osiągnięcia tego celu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I hope that today's debate sends a strong signal to the 27 Member States in the run-up to next week's European Council and in preparation for the Eastern Partnership Summit on 7 May 2009.
Mam nadzieję, że dzisiejsza debata będzie stanowić zdecydowany sygnał dla 27 państw członkowskich przed przyszłotygodniową Radą Europejską i zaplanowanym na 7 maja 2009 r. szczytem partnerstwa wschodniego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Eastern Partnership goes to the very heart of the challenges we face today.
Partnerstwo wschodnie trafia w sedno wyzwań, przed którymi dziś stoimy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Eastern Partnership, as a logical and essential new priority resulting from the expansion towards the east, is perhaps the most ambitious foreign policy initiative of a reunified Europe.
w imieniu grupy ALDE. - (HU) Partnerstwo wschodnie jako logiczny i zasadniczy nowy priorytet wynikający z rozszerzenia na wschód stanowi prawdopodobnie najbardziej ambitną inicjatywę polityki zagranicznej zjednoczonej Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the members of a business venture created by contract: business, copartnership, business concern, business organization, partner, business organisation, concern
a contract between two or more persons who agree to pool talent and money and share profits or losses: contract
a cooperative relationship between people or groups who agree to share responsibility for achieving some specific goal: human relationship, relationship


dictionary extension
© dictionarist.com