preceding en Polaco

Pronunciación
a. poprzedzający, powyższy

Ejemplos

The third quarter GNP growth was 1% over the preceding quarter.
Wzrost PKB w trzecim kwartale był o 1% wyższy niż w poprzednim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think it is a good thing that, amidst the commotion that has preceded this debate and to some extent surrounds it now.
To chyba dobry element wśród całego zamieszania poprzedzającego tę debatę, a w pewnym stopniu towarzyszącego jej również teraz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Before that, however, I would like to comment on the Tripartite Summit with the social partners which preceded the Council meeting.
Najpierw jednak chciałbym skomentować szczyt trójstronny z partnerami społecznymi, który odbył się przed posiedzeniem Rady.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The heated debate preceding this directive is astonishing.
Ożywiona debata poprzedzająca przedmiotową dyrektywę jest zdumiewająca.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The proposal for a Directive on Consumer Rights was preceded by a thorough impact assessment.
Opracowanie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie praw konsumentów zostało poprzedzone szczegółową oceną skutków.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I should like to add that any future enlargement must be preceded by fundamental reform of the financial perspectives, and by an appropriate increase in the Union's budget.
Chciałbym dodać, że jakiekolwiek przyszłe rozszerzenie Unii musi poprzedzać podstawowa reforma w zakresie perspektyw finansowych, a także odpowiednie zwiększenie budżetu Unii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We know that many evening sittings have preceded this one in our effort to bring about a Reform Treaty and its ratification in 26 parliaments of the Member States.
Wiemy, że poprzedziło je wiele innych posiedzeń wieczornych, które odbyliśmy dążąc do wprowadzenia w życie traktatu reformującego i jego ratyfikacji w 26 parlamentach państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The 1999 directive banning asbestos stipulated that the review of this authorisation should be preceded by an opinion from the scientific committee on toxicology, which was never produced.
W dyrektywie z 1999 roku w sprawie zakazu stosowania azbestu zakładano, że ponowne zezwolenie na dopuszczenie powinno być poprzedzone opinią wydaną przez komitet naukowy ds. toksykologii, która nigdy nie została napisana.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nonetheless, any future proposal for renewal must always be preceded by an impact assessment, taking account of the effects on consumers and on competition.
Niemniej każdy przyszły wniosek w sprawie wznowienia musi być zawsze poprzedzony oceną wpływu, uwzględniającą oddziaływanie na konsumentów i konkurencję.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was preceded by a prolonged drought, which reduced the capacity of the soil to absorb the rain.
Nadejście tajfunu poprzedziła długotrwała susza, która zmniejszyła możliwości absorpcyjne gleby.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

existing or coming before: prefatorial, antecedent, above-mentioned, old, precedent, foregoing, prefatory, temporal relation, above-named, premedical, propaedeutic, preparative, above, timing, previous, introductory, preparatory
of a person who has held and relinquished a position or office: past, retiring, outgoing


dictionary extension
© dictionarist.com