principle en Polaco

Pronunciación
n. podstawa, zasada, prawo, reguła, składnik {chem.}

Ejemplos

The fundamental principles of classical mechanics were laid down by Galileo and Newton in the 16th and 17th centuries.
Podstawowe zasady mechaniki klasycznej zostały ustalone przez Galileusza i Newtona w XVI i XVII wieku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Honesty and truth are essential principles we have been learning since childhood.
Uczciwość i prawda, to podstawowe wartości wpajane nam od dzieciństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Pharmaceutical active principles (written statement): see Minutes
Czynne substancje farmaceutyczne (pisemne oświadczenie): Patrz protokól
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In principle I agree with the Council that everyone needs to exercise thrift and areas where savings can be made have to be found, but I am not in favour of a universal 2% policy.
Zgadzam się z Radą co do zasady, że każdy musi postępować oszczędnie i że należy znaleźć obszary, w których można poczynić oszczędności. Nie zgadzam się jednak z ogólnie narzuconą polityką 2%.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
Dobra teoria charakteryzuje się tym że stawia kilka hipotez, które w zasadzie mogą być obalone lub zaprzeczone poprzez obserwację.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is therefore very important to regulate the principles of cross-border medical care.
Dlatego tak ważne jest uregulowanie zasad transgranicznej opieki medycznej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Remembering this basic principle means saying 'no' to making water a commodity, since, unfortunately, we know only too well the disastrous consequences of that.
Przestrzeganie owej fundamentalnej zasady oznacza brak zgody na traktowanie wody jako towaru, gdyż katastrofalne następstwa takiego podejścia są nam niestety aż nadto dobrze znane.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Belarus should obviously be invited, but on a very conditional principle, where we should fix the minimum thresholds on fundamental values.
Oczywiście należy zaprosić Białoruś, choć na bardzo warunkowej zasadzie, po ustaleniu minimalnych progów dla podstawowych wartości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like to stress one more principle.
Chciałbym położyć nacisk na jeszcze jedną kwestię.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We advocate closer cooperation in the fight against organised crime, terrorism and drug trafficking, based on the principles of shared responsibility and strict adherence to international law.
Opowiadamy się za ściślejszą współpracą w walce ze zorganizowaną przestępczością, terroryzmem i handlem narkotykami, opierając się na zasadzie współodpowiedzialności oraz ścisłego przestrzegania prawa międzynarodowego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct: generalisation, generality, rule, pillar, yin, generalization, yang, feng shui
a rule or standard especially of good behavior: ethic, accounting standard, chivalry, accounting principle, legal principle, value, value-system, Hellenism, moral principle, judicial doctrine, judicial principle, knightliness, scruple, value orientation
a basic truth or law or assumption: basic principle, fundamental principle, pleasure-unpleasure principle, basics, fundamentals, pleasure principle, logic, reality principle, Tao, pleasure-pain principle, conservation, dictate, insurrectionism, law, natural law, bedrock© dictionarist.com