prior en Polaco

Pronunciación
n. przeor {kośc.}
a. wcześniejszy, uprzedni, ważniejszy

Ejemplos

It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.”
W związku z tym należy pamiętać, że w takich okolicznościach uprzednie udzielenie zezwolenia, licencji lub koncesji nie powinno stanowić podstawy zarzutu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm sorry, but I have a prior engagement.
Niestety, jestem już umówiony.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You have to put your name down beforehand, prior to the explanations of vote.
Przed wyjaśnieniami dotyczącymi sposobu głosowania należy wpisać swoje nazwisko na listę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In fact, this interpretation refers to the double sessions in September and, prior to that, in October, during which the budget was discussed.
W rzeczywistości taka interpretacja odnosi się do podwójnych posiedzeń we wrześniu i październiku, podczas których omawiano budżet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I was delighted that the Commissioner said she believed that regulation had to be in place prior to any liberalisation and opening-up of financial services.
Bardzo się ucieszyłem, kiedy pani komisarz przedstawiła swoje zdanie, że najpierw trzeba wprowadzić odpowiednie regulacje, a dopiero potem liberalizować usługi finansowe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission commits to clarifying the situation regarding Internet sales of cosmetic products prior to the date of application of the regulation.
Komisja zobowiązuje się wyjaśnić sytuację w zakresie sprzedaży produktów kosmetycznych w Internecie przed datą wejścia w życie rozporządzenia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is calling for any potential restructuring to involve prior discussion with workers and their trade unions.
Wzywamy, aby wszelkie potencjalne działania restrukturyzacyjne obejmowały uprzednie rozmowy z pracownikami i związkami zawodowymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Accelerating expenditure on major projects amongst other measures by enabling beneficiaries to submit requests for payments prior to approval of projects by the European Commission.
Przyspieszenie wydatków na duże projekty polegające między innymi na możliwości składania wniosków o płatność przez beneficjentów przed zatwierdzeniem projektu przez Komisję Europejską.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The director will appear before the relevant committee of this House, both prior to appointment and during his or her term of office, to make a statement and answer questions.
Dyrektor stawi się przed odpowiednią komisją Izby, zarówno przed mianowaniem, jak i w czasie swojej kadencji, w celu złożenia oświadczenia i udzielenia odpowiedzi na pytania.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With no prior impact assessment, these will almost certainly appear and, therefore, the review requirement in Article 34 is of vital importance.
Przy braku wcześniejszej oceny skutków z pewnością takie konsekwencje się pojawią i w związku z tym wymóg dotyczący przeglądu zawarty w art. 34 ma zasadnicze znaczenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

earlier in time: anterior, antecedent
the head of a religious order; in an abbey the prior is next below the abbot: superior© dictionarist.com