proceed en Polaco

Pronunciación
v. dalej: mówić dalej, przechodzić, kontynuować, przystąpić, przebiec, naprzód: iść naprzód, postępować, zaskarżyć, wydobyć się, przystępować, przebiegać, zaskarżać

Ejemplos

Tom proceeded to the next question.
Tom przystąpił do następnego pytania.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Philippines were seized from Spain in 1898 by the United States, which then proceeded to govern the islands as its own colony until 1946.
W 1898 roku Stany Zjednoczone przejęły władzę nad Filipinami od Hiszpanii i rządziły wyspą, jako swoją kolonią, aż do roku 1946.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Each region has its own characteristics and is proceeding at its own rate.
Każdy region ma swoją specyfikę i pracuje we własnym tempie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am grateful to Commissioner Verheugen for adopting this framework directive very quickly in order to investigate how we should proceed in the context of competition law.
Jestem wdzięczny panu komisarzowi Verheugenowi za bardzo szybkie przyjęcie tej dyrektywy ramowej w celu zbadania, jak powinniśmy postępować w kontekście uregulowań dotyczących konkurencyjności.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Allow me to proceed - keeping strictly to the conclusions of the European Council - to the issue of why I am actually here today and why we took certain steps at the European Council.
Pozwolę sobie przejść do - trzymając się ściśle tematu wyników Rady Europejskiej - kwestii rzeczywistego powodu mojej dzisiejszej tu obecności i powodu podjęcia przez Radę Europejską określonych kroków.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As we seem to be in agreement, we can proceed.
Wygląda na to, że się zgadzamy, zatem kontynuujmy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Instead we need a resolution on how to proceed over the fundamental issues affecting the world today.
Zamiast tego potrzeba nam rezolucji, jak postępować w zasadniczych sprawach dotykających dzisiejszego świata.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We need political and moral will to proceed.
Aby pójść naprzód, potrzebujemy woli politycznej i determinacji moralnej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We need the integration of European historic perception - the integration of prejudices and different views of history - as only in this way can we proceed to the better Europe of the future.
Potrzebujemy integracji europejskiego postrzegania historii - uwzględniającej uprzedzenia i różne poglądy na historię - ponieważ jedynie w ten sposób możemy podążać w kierunku lepszej Europy przyszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So that is how we should proceed.
I tak też powinniśmy postąpić.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. arise: come forth, emanate, ensue, go forth, issue, originate, result
2. progress: advance, continue, go on, move on, pass ondictionary extension
© dictionarist.com