proviso en Polaco

Pronunciación
n. klauzula

Ejemplos

I agree with the retention of the instrument for guaranteeing traditional specialities, with the proviso that the rules for registration should be simplified.
Zgadzam się na utrzymanie instrumentu gwarantującego tradycyjne specjalności, pod warunkiem, że uproszczone zostaną przepisy dotyczące rejestracji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, the rapporteur has my full support, with the proviso that no Members be sent here from national parliaments.
Dlatego też sprawozdawca ma moje pełne poparcie, z zastrzeżeniem, że żadni posłowie nie powinni tu trafić z parlamentów krajowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I completely agree with Mr Engel and Mrs Rühle that we can only accept new legislation on the proviso that it offers a clear and recognisable advantage for the internal market.
Zgadzam się w zupełności z panem Engelem i panią Rühle, że nowe ustawodawstwo można zaakceptować jedynie pod warunkiem, że dawać będzie ono jasną i widoczną korzyść dla rynku wewnętrznego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All this under the proviso that it does not lead to the weakening of existing protection.
Wszystko przy założeniu, że nie prowadzi to do osłabienia istniejącej ochrony.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Yes, we should provide for a minimum income, but with the proviso that it must not, under any circumstances, lead to a new form of indirect or reverse discrimination.
Powinniśmy zapewnić dochód minimalny, ale z zastrzeżeniem, że nie może on w żadnym wypadku prowadzić do nowych form pośredniej lub pozytywnej dyskryminacji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We would like to stress that we believe it to be a very bad idea to spend EU resources on nuclear power, and it is with this proviso that we voted in favour of the amendment.
Chcielibyśmy podkreślić, że naszym zdaniem bardzo złym pomysłem jest przeznaczanie zasobów UE na energetykę jądrową, i przy takim założeniu głosowaliśmy za przyjęciem poprawki.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Europeans are digitally dependent nowadays, and we wish to be digitally dependent, but with the proviso that we feel safe and secure on the Internet.
Europejczycy są dziś zależni od cyber przestrzeni i chcą być od niej zależni, ale pod warunkiem, że będziemy bezpieczni i chronieni w internecie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With that proviso we vote in favour.
Z tym zastrzeżeniem głosujemy za przyjęciem sprawozdania.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With this proviso, I warmly recommend approval of the document on behalf of the GUE/NGL Group.
Z tym zastrzeżeniem zachęcam do przyjęcia przedmiotowego dokumentu w imieniu Grupy GUE/NGL.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is the proviso which must underlie our approach to this directive.
To jest zastrzeżenie, które musi być podstawą naszego podejścia do tej dyrektywy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a stipulated condition: precondition, provision, condition, stipulationdictionary extension
© dictionarist.com