pursuit en Polaco

Pronunciación
n. gonitwa, pogoń, pogoń za czymś, kimś, pościg, dążność, zajęcie, zawód

Ejemplos

In fact, love is the only genuinely precious thing in life; it's also the only thing worthy of pursuit.
W istocie, miłość jest jedyną prawdziwie cenną rzeczą rzeczą w życiu, jedyną wartą zachodu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The thief's pursuit began.
Rozpoczął się pościg za złodziejem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I firmly believe that the pursuit of adequate privacy protection does not stand in opposition to the need to ensure greater security.
Jestem głęboko przekonany, że dążenie do stosownej ochrony prywatności nie stoi w sprzeczności z potrzebą zapewnienia większego bezpieczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe, at least from what I have followed closely, that the directive on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsurance is highly significant.
Uważam, przynajmniej na podstawie moich bacznych obserwacji, że dyrektywa w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej jest wielce istotna.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
President Obama said that the recent G20 summit will be a turning point in the pursuit of global economic recovery.
Prezydent Barack Obama powiedział, że zakończony szczyt G-20 będzie punktem zwrotnym w pogoni za ożywieniem gospodarczym na świecie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The upshot is that the pursuit of freedom, which was an important justification for the invasion, has been sacrificed in the process.
Skutek jest taki, że dążenie do wolności, które było ważnym usprawiedliwieniem inwazji, zostało poświęcone w tym procesie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the very least this is what I will take home with me, in order to work on what must be good democracy: the democracy of respect for pluralism and for the pursuit of our common goals.
W końcu to jest to, co chciałbym zabrać ze sobą do domu, aby pracować nad tym, co musi być dobrą demokracją - demokracją szacunku dla pluralizmu i służącą realizacji naszych wspólnych celów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr Theurer spoke of the pursuit of freedom on the one hand, and of attractiveness on the other.
Pan Theurer mówił o dążeniu do wolności po jednej stronie i atrakcyjności po drugiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The second is to prevent a monetary storm from brewing as a result of the failure to rebalance exchange rates and the pursuit of competitive devaluations.
Po drugie, należy zapobiec burzy monetarnej, która może wybuchnąć z powodu nieustabilizowania na nowo kursów wymiany i dążenia do konkurencyjnej dewaluacji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Today this energy can be released through the direct engagement of local and regional levels of European governance in the pursuit of common European objectives.
Dzisiaj można uwolnić tę energię poprzez bezpośrednie zaangażowanie lokalnych i regionalnych szczebli europejskiego zarządzania na rzecz osiągnięcia wspólnych europejskich celów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the act of pursuing in an effort to overtake or capture: tracking, shadowing, move, tailing, stalking, motion, stalk, pursual, following, chase, trailing, movement
a search for an alternative that meets cognitive criteria: wild-goose chase, search, quest, pursuance
a diversion that occupies one's time and thoughts (usually pleasantly): recreation, sideline, spare-time activity, by-line, avocation, diversion, pastime, interest, hobby
an auxiliary activity: sideline, speleology, spare-time activity, by-line, avocation, pastime, interest, hobby, spelaeology


dictionary extension
© dictionarist.com