relentless en Polaco

Pronunciación
a. nieustępliwy, nieprzejednany, srogi, nieubłagany, bezlitosny, nielitościwy, bezpardonowy, bezwzględny

Ejemplos

The relentless terrorist campaign waged by the Tamil Tigers severely blighted the development of that beautiful country.
Bezustanna kampania terrorystyczna prowadzona przez Tamilskie Tygrysy zniweczyła rozwój tego pięknego kraju.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Turkish women's NGOs are relentless in their efforts to promote this agenda, as they should be, and we are their allies.
Tureckie kobiece organizacje pozarządowe powinny być i są nieugięte w promowaniu tej agendy, a my jesteśmy ich sprzymierzeńcami.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can assure you that the Commission is relentless in proposing measures to stabilise the situation in the financial market and in seeking long-term solutions.
Mogę Państwa zapewnić, że Komisja nieustannie proponuje środki mające na celu ustabilizowanie sytuacji na rynku finansowym i poszukuje rozwiązań długofalowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
An endless tragedy in which man's limitations are made most apparent and surprisingly relevant when confronted with the relentless force of nature.
Niekończąca się tragedia, w której ludzkie ograniczenia stają się najbardziej oczywiste i zdumiewająco istotne w starcu z bezlitosnymi siłami natury.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
His relentless refusal to respect the voters' wishes merits strong condemnation.
Jego nieustanna odmowa poszanowania woli wyborców zasługuje na poważne potępienie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must stop the relentless and unstoppable divergence dynamic in which the EU is mired.
Musimy zatrzymać ten bezlitosny i niepohamowany proces powstawania rozbieżności w UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Thirdly and finally, we must at the same time maintain our relentless efforts to combat poverty and this can only be done through co-development in Africa.
Po trzecie i ostatnie, musimy jednocześnie dążyć nieustannie do walki z ubóstwem, co będzie możliwe wyłącznie dzięki realizacji współrozwoju w Afryce.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However many hypocritical appeals are made to respect human rights, the alliance is nothing more than a pretext for jointly waging a relentless war against the people;
Pomimo licznych, pełnych hipokryzji apeli o poszanowanie praw człowieka, sojusz jest niczym więcej, jak pretekstem do wspólnego prowadzenia nieubłaganej wojny przeciwko ludziom,
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(SL) The bloody and relentless massacre of Palestinians in Gaza is a symbol of human powerlessness and double standards and an injustice which cries to heaven.
(SL) Krwawa i nieustająca masakra Palestyńczyków w Strefie Gazy stanowi symbol ludzkiej bezsilności i podwójnych standardów, a także wołający o pomstę do nieba przejaw niesprawiedliwości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Hamas cannot even abide the right of Israel to exist and thus unleashes endless relentless terrorist attacks upon its territory.
Hamas nie może znieść prawa Izraela do istnienia, zatem nie odstępuje od bezlitosnych i niekończących się ataków terrorystycznych na terytorium izraelskie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

not to be placated or appeased or moved by entreaty: unrelenting, implacable, inexorable, unappeasable, stern, unforgiving, grim
never-ceasing: unrelenting, continual, persistent


dictionary extension
© dictionarist.com