remit en Polaco

Pronunciación
v. odpuścić, przebaczyć, umorzyć, złagodzić, sprawa: przekazać sprawę z powrotem do niższej instancji {sąd.}, odraczać, przywracać do dawnego stanu, przekazać, przelewać, remitować, zelżeć, złagodnieć, odpuszczać, przebaczać, złagadzać, odroczyć

Ejemplos

The European Court of Justice agreed and, accordingly, the Council's unilateral decision was remitted back to the codecision procedure.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał tę rację i jednostronna decyzja Rady została stosownie poddana pod procedurę współdecyzji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think it is sensible, as it is protecting the citizen, and we do so by extending EASA's remit.
Myślę, że jest to racjonalne, gdyż zapewnia ochronę obywateli poprzez rozszerzenie kompetencji EASA.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That you are here this morning shows that you are a fighter, but you have yet to understand the remit of the President-in-Office of the European Union.
Pana obecność tutaj dowodzi, że jest pan wojownikiem, ale nie rozumie pan jeszcze kompetencji urzędującego przewodniczącego Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The argument that it is only with the additional purchase of food that the range of food offered will be able to provide a balanced diet, in my opinion, goes beyond the remit.
Argument, że tylko dzięki zakupowi dodatkowej żywności będzie można uzyskać takie jej zróżnicowanie, które pozwoli na zestawienie zbilansowanej diety, wykracza poza zakres rzeczowy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And now you are looking for a remit over one of the last wildernesses in the world, the Arctic.
A teraz zabiegacie o mandat do działań w jednym z ostatnich obszarów siedlisk dzikiej przyrody - Arktyce.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Are we somehow going to extend the remit of information channels for Europe?
Czy będziemy jeszcze w jakiś sposób poszerzać kanały informacyjne dla Europy?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Around 27% of cohesion policy falls within the remit of the Committee on Employment and Social Affairs.
Około 27% polityki spójności wchodzi w zakres kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This agency's remit is limited and it would be very well-placed to tackle this task, if we increased its funding.
Mandat tej agencji jest ograniczony, a świetnie pasowałoby powierzyć jej to zadanie. Należałoby wtedy zwiększyć jej fundusze.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This falls under your remit, and it is very important for the credibility of our institutions.
To państwa obowiązek i jest to bardzo ważne z punktu widzenia wiarygodności naszych instytucji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sea rescue operations have therefore to be included in its remit.
Trzeba rozszerzyć zakres obowiązków Agencji o działania ratunkowe na morzu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. pardon: absolve, excuse, forgive, overlook, release, give back, replace
2. send: forward, dispatch, transmit
3. relay: abate, diminish, relax, slacken
4. postpone: defer, put offdictionary extension
© dictionarist.com