reproach en Polaco

Pronunciación
n. hańba, wyrzut, zarzut, wymówka, karcenie, wypomnienie
v. wymawiać, wymówka: robić wymówki, zganić, wypominać, wymówić, wypomnieć

Ejemplos

Equally, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
Równocześnie nieuczciwe jest udawanie, że postępowanie Rosji pozostaje bez zarzutu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I support energy labelling, it is a necessary standard, and I think reproaches about who belongs or does not belong to a particular industrial lobby should be set aside.
Popieram etykietowanie efektywności energetycznej; jest to niezbędny standard i uważam, że wyrzuty dotyczące tego, kto ewentualnie należy do określonego lobby przemysłowego powinny zostać odłożone na bok.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How can the European Union lawmakers bring themselves to reproach a small country that has always been democratic, ever since the Middle Ages?
Jakim prawem prawodawcy Unii Europejskiej pozwalają sobie na robienie wyrzutów niewielkiemu państwu, które zawsze było państwem demokratycznym, od czasów średniowiecza?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is high time we called on Mr Obama to close down this disgrace and spare us the reproach of such hypocrisy.
Najwyższy czas wezwać prezydenta Obamę, by zamknął to haniebne miejsce i by nie zarzucano nam już więcej hipokryzji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The reciprocity of data protection should be beyond reproach, and the manner in which the agreement has been negotiated and concluded must never be repeated.
Wzajemność ochrony danych nie powinna pozostawiać miejsca na zarzuty, a sposób, w jaki umowa została wynegocjowana i zawarta, nigdy nie powinien się powtórzyć.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is the key; not reproaching any particular Head of Government who is abiding by the European treaties and her own constitution.
To jest sprawa podstawowa - a nie udzielanie reprymendy jednemu szefowi rządu, pani kanclerz, która przestrzega traktatów europejskich i swojej własnej konstytucji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He is a man so important that he is beyond criticism, beyond reproach; he is the king of the modern political class.
Jest człowiekiem tak ważnym, że znajduje się poza zasięgiem krytyki, jest nienaganny; jest królem współczesnej klasy politycznej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As far as I am concerned, we should take advantage of the fact that he is doing so in any case to first confront him with the reproaches made, and only then adopt a resolution.
Jeśli o mnie chodzi, powinniśmy wykorzystać fakt, że i tak ma on zamiar to zrobić i najpierw przedstawić panu ministrowi podnoszone zarzuty, a dopiero potem przyjąć rezolucję.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Today we can reproach Ukraine for the situation with regard to human rights and fundamental rights.
Możemy dziś czynić Ukrainie zarzuty co do sytuacji związanej z prawami człowieka i prawami podstawowymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How can we reproach or teach someone outside the EU if, in our own Community, the law is regularly violated?
Jak możemy czynić komuś wyrzuty lub pouczać kogoś spoza UE, skoro w naszej własnej wspólnocie prawo jest regularnie naruszane?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com