resistant en Polaco

Pronunciación
a. odporny, wytrzymały

Ejemplos

People are sometimes resistant to change.
Ludzie są czasem odporni na zmiany.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I firmly believe that there are numerous examples showing effective management of soil and water and the use of resistant crops which can regenerate the soil.
Jestem przekonany, że istnieją liczne przykłady efektywnego zarządzania glebami i zasobami wodnymi oraz wykorzystania odpornych upraw, które mogą wspomagać regenerację gleby.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is because some recognise that Turkish accession would inevitably change the nature of the EU project, driving as it is towards unwanted political integration, that they are so resistant to it.
Mówię tak, gdyż niektórzy uznają, że akcesja Turcji w sposób nieunikniony spowoduje zmianę charakteru projektu UE, wiodąc nas w kierunku niechcianej integracji politycznej, której tak się opierają.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Up to now, we have talked about the detection limit in this regard, and for feed and food in particular, and in the case of an antibiotic-resistant potato, I consider that to be a high-risk approach.
Jak dotąd rozmawialiśmy o granicznych wartościach wykrywalności w tej dziedzinie, w szczególności w odniesieniu do pasz i żywności, a jeżeli chodzi o ziemniaka odpornego na antybiotyki, uważam to za bardzo ryzykowne podejście.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Furthermore, the multiple-resistant strains offer little hope of an end to this scourge in the short term.
Ponadto, wielooporne jej odmiany nie dają specjalnie nadziei położenia kresu tej pladze w krótkiej perspektywie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We need to increase our cooperation to stop the spread of multi-resistant TB and to find effective treatments which reach all of the vulnerable groups in society.
Musimy zwiększyć naszą współpracę, aby położyć kres wieloopornej gruźlicy oraz znaleźć skuteczne sposoby leczenia, które dotrą do wszystkich podatnych grup w społeczeństwie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We can see that the Member States are very resistant to the asylum package and that the tendency is towards keeping national practices.
Można dostrzec, że państwa członkowskie są bardzo oporne na pakiet azylowy i że istnieje tendencja utrzymania praktyk krajowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The ecosystem will become less resistant and more susceptible to changes, including step changes.
Ekosystem utraci część odporności i stanie się podatniejszy na zmiany, w tym zmiany stopniowe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We thus have a joint will to make our economies more resistant to crises and to enhance structural economic growth in Europe.
Łączy nas więc wspólna wola, żeby bardziej uodpornić gospodarki naszych państw na kryzysy i zwiększyć strukturalny wzrost gospodarczy w Europie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, there are concerns about the increasing number of resistant bacteria.
Jednak pojawiają się obawy związane z coraz większą opornością bakterii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

relating to or conferring immunity (to disease or infection): immune, insusceptible, unsusceptible
resistant to rust: rustless
resistant to damage by moths: imperviable, impervious, mothproof
a reformer who believes in passive resistance: passive resister, crusader, meliorist, reformer, social reformer, reformist
(of hosiery) resistant to runs or (in Britain) ladders: imperviable, runproof, ladder-proof, impervious
impervious to corrosion: imperviable, impervious
impervious to being affected: impervious, imperviable
incapable of absorbing or mixing with: nonabsorbent, repellent, nonabsorptive
disposed to or engaged in defiance of established authority: insubordinate, noncompliant, defiant, resistive
able to tolerate environmental conditions or physiological stress: tolerable, tolerant


© dictionarist.com