risky en Polaco

Pronunciación
a. ryzykowny, niebezpieczny, hazardowy, awanturniczy, drastyczny, drażliwy

Ejemplos

Would you like to take part in this risky experiment?
Chciałbyś wziąć udział w tym ryzykownym eksperymencie?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think it's too risky.
Uważam, że to zbyt ryzykowne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Yes, it is indeed the anti-immigration mechanisms that encourage migrants to take increasingly risky routes to flee the desolation of their countries that are the cause.
Tak, to mechanizmy anty-imigracyjne, które zachęcają migrantów do podążania coraz bardziej ryzykownymi trasami, aby uciec od spustoszenia w swoich krajach, są przyczyną ich ucieczki.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are calling for a ban on particularly risky forms of investment and a tax on capital movements.
Wzywamy do zakazania szczególnie ryzykownych form inwestowania i opodatkowania przepływu kapitału.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is a short-sighted and risky approach which plays into the hands of those undemocratic suppliers whose political strategy is to split and weaken the EU.
Jest to krótkowzroczne i ryzykowne podejście, na skutek którego trafiamy w ręce tych niedemokratycznych dostawców, których polityczna strategia ma na celu podzielenie i osłabienie UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On 15 September, I condemned the risky situation and the helplessness and defencelessness of these workers.
15 września skrytykowałem ryzykowne położenie i bezradność oraz bezbronność takich pracowników.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The gradual process discussed in paragraph 4 is a risky institutional venture, pure and simple, and will surely end in institutional tears, if you will excuse the pun.
Stopniowy proces omówiony w ustępie 4 jest tylko i wyłącznie ryzykownym przedsięwzięciem instytucjonalnym, które z pewnością zakończy się instytucjonalnymi łzami, jeżeli pozwolicie państwo na grę słów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I was able to do this in the European Parliament, but under Slovak legislation, this would have been risky without violating the national language law.
Mogłem to uczynić w Parlamencie Europejskim, ale zgodnie z prawem słowackim byłoby to ryzykowne ze względu na naruszenia ustawy o języku narodowym.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We cannot support this unjustified institutionally risky venture.
Nie możemy popierać tego nieuzasadnionego i ryzykownego stanu rzeczy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have conducted a risky budgetary policy using budgetary deficits to stimulate the economy.
Zastosowaliśmy ryzykowną politykę budżetową, wykorzystując deficyty budżetowe do ożywienia gospodarki.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

involving risk or danger: wild, dangerous, hazardous, unsafe
not financially safe or secure: speculative, unsound, bad, high-risk


dictionary extension
© dictionarist.com