sanctioned en Polaco

Pronunciación
v. usankcjonować, sankcjonować, zatwierdzać, aprobować, konfirmować

Ejemplos

Minorities wishing to express themselves in any way other than the mainstream Party-sanctioned way are routinely marginalised and persecuted.
Mniejszości pragnące wyrażać swoją tożsamosć w sposob inny niż usancjonowana linia partii są stale marginalizowane i prześladowane.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Research suggests that the practice persists because of a belief that circumcision will moderate female sexuality, and so assure subsequent 'marriageability', and that it is religiously sanctioned.
Badania sugerują, że praktyka ta utrzymuje się ze względu na pogląd, iż obrzezanie temperuje potrzeby seksualne kobiet, tym samym zapewniając możliwość wydania ich za mąż, oraz że jest ona usankcjonowana religijnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must also avoid sanctioning slogans like 'British jobs for British workers' at home, because that will get us caught up in very dangerous economic nationalism.
Musimy również unikać sankcjonowania haseł typu "brytyjskie miejsca pracy dla brytyjskich pracowników” u siebie w kraju, gdyż to uwikła nas w bardzo niebezpieczny nacjonalizm gospodarczy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is time to perform an initial review of our policy on Belarus after six months of suspended sanctions - since October 2008 - and to reflect on what lies ahead for the next nine months.
Nadszedł czas, aby dokonać wstępnego przeglądu naszej polityki wobec Białorusi po sześciu miesiącach zawieszenia sankcji w październiku 2008 roku i zastanowić się nad tym, co nas czeka przez kolejne dziewięć miesięcy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Personally I am convinced that the decision taken by the European Union last October to suspend the sanctions was the right one, and, in fact, this suspension has given rise to a positive process.
Osobiście jestem przekonana, że decyzja podjęta przez Unię Europejską w październiku zeszłego roku w sprawie zawieszenia sankcji była właściwa a samo zawieszenie stanowiło w rzeczywistości początek pozytywnego procesu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When sanctions against Belarus were lifted we hoped that the process of softening the system would go a little further.
. - Kiedy zniesiono część sankcji wobec Białorusi mieliśmy nadzieję, że proces zmiękczania systemu pójdzie nieco dalej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Relations must be made clear so as to avoid infringing anyone's rights, including the rights of those who belong to the churches sanctioned by legal regulations.
Relacje muszą być jasno zdefiniowane, by uniknąć ograniczania czyichkolwiek praw, między innymi praw tych, którzy należą do Kościołów podlegających regulacjom prawnym.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am not advocating the harmonisation of all the sanctions.
Nie jestem zwolennikiem ujednolicania wszystkich sankcji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is absolutely astonishing that, in France, the communist-inspired Guessot law should further control historical debate with the threat of severe criminal sanctions.
Całkowicie zadziwiające jest, że we Francji zainspirowana przez komunistów ustawa Guessota w dalszym ciągu będzie ograniczać debatę historyczną, grożąc poważnymi sankcjami karnymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I welcome the aspiration expressed in Mrs Lucas's report aimed at tightening controls and creating an effective sanction system.
Z zadowoleniem przyjmuję wyrażone w sprawozdaniu pani poseł Lucas aspiracje do zacieśnienia kontroli i stworzenia skutecznego systemu sankcji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

conforming to orthodox or recognized rules: canonic, orthodox, canonical
established by authority; given authoritative approval: authorised, approved, authorized
formally approved and invested with legal authority: ratified, legal


dictionary extension
© dictionarist.com