scope en Polaco

Pronunciación
n. cel, zasięg, zakres, dziedzina, kompetencja, pole działania, pole, resort, rozległość, skala

Ejemplos

The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
Partnerstwo strategiczne musi mieć znaczny zasięg i stopniowy charakter.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Historical, cultural and economic ties should provide the basis for action within the scope of the strategic partnership between the EU and Brazil.
Związki historyczne, kulturowe i gospodarcze powinny stanowić podstawę działań w zakresie strategicznego partnerstwa między Unią a Brazylią.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, I must say that I am somewhat curious about the future scope to be given to the cooperation protocols on education and culture.
Wreszcie muszę stwierdzić, że jestem ciekaw przyszłego zakresu protokołów dotyczących współpracy w dziedzinie edukacji i kultury.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is often a lot of scope for foreign companies to get involved, which then maltreat and exploit the environment and their employees to ruination.
W takich państwach często istnieje pole do działań firm zagranicznych, które następnie eksploatują środowisko naturalne i swoich pracowników, doprowadzając ich do ruiny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Commissioner, I expect a firm commitment from you that public services will remain outside the scope of the negotiations, in all regions.
Pani komisarz, oczekuję od pani zdecydowanego zobowiązania, że usługi publiczne pozostaną wyłączone z zakresu negocjacji we wszystkich regionach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With regard to legal issues in particular, individuals and organisations should be given more scope for having an influence and expressing their opinion at all stages of the legislative process.
Jeśli chodzi w szczególności o kwestie prawne, osobom fizycznym i organizacjom należy zapewnić większe możliwości wywierania wpływu i wyrażania swoich opinii na wszystkich etapach procesu legislacyjnego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In reality, it means the separation of non-agricultural funding from the scope of the cohesion policy and as a result, either the duplication of some objectives, or their omission in both areas.
W istocie przyczynia się ono do oderwania środków na cele pozarolnicze od polityki spójności, a w konsekwencji albo do dublowania niektórych celów, albo ich pomijania w obydwu rozdziałach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The new relevant factor which has been added to the scope of cohesion policy is the concept of territorial cohesion and, more importantly, the Green Paper on it.
Nowym istotnym czynnikiem, który został włączony do zakresu polityki spójności, jest koncepcja spójności terytorialnej, i co ważniejsze, zielona księga w sprawie spójności terytorialnej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, there is actually scope for large savings in agriculture, the Structural Funds, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and elsewhere.
W rzeczywistości istnieje jednak możliwość wielkich oszczędności w rolnictwie, w funduszach strukturalnych, w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, w Komitecie Regionów i w innych obszarach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Can we extend the scope of the European funds without increasing them?
Czy możemy rozszerzyć zakres funduszy europejskich bez ich zwiększania?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

an area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet": purview, spectrum, ambit, gamut, pallet, sweep, latitude, internationalism, contrast, reach, palette, confines, extent, compass, expanse, approximate range, internationality, ballpark, orbit, range, horizon, view
scientific instrument used by psychologists; presents visual stimuli for brief exposures: scientific instrument, tachistoscope
a magnifier of images of distant objects: equatorial, collimator, telescope, transit instrument, astronomical telescope, view finder, prism, viewfinder, magnifier, aperture, optical prism, finder, solar telescope
electronic equipment that provides visual images of varying electrical quantities: cathode-ray tube, heart monitor, radio detection and ranging, monitor, monitoring device, cardiac monitor, electronic equipment, radiolocation, microwave radar, radar, cathode-ray oscilloscope, oscilloscope, CRO, CRT
the state of the environment in which a situation exists: canvas, showcase, environment, show window, setting, background, canvass


dictionary extension
© dictionarist.com