seek en Polaco

Pronunciación
v. szukać, poszukać, starać się, żądać, usiłować, uganiać, uganiać się, aportować, polować na coś

Ejemplos

“A homeless man,” the landlord replied. “He went there seeking shelter for a night and they found him days later, dead, hanging from the balusters.”
„Bezdomny mężczyzna,” właściciel odpowiedział. „Poszedł tam, szukając schronienia na noc i odnaleźli go kilka dni później, martwego, zwisającego z balustrady.”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let's play hide and seek.
Zagrajmy w chowanego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Now you have come of age, you should seek a living for yourself.
Jesteś pełnoletni, musisz zacząć życie na własny rachunek.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Seek, and you will find.
Szukaj, a znajdziesz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Everyone seeks happiness.
Wszyscy szukają szczęścia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To leave them out fails to acknowledge the valuable contribution they make in keeping Europeans healthy and is out of touch with the wishes of many Europeans who seek their help.
Pominięcie tych profesji oznacza brak uznania dla faktu, że te osoby przyczyniają się do utrzymania Europejczyków w dobrym zdrowiu, i nie uwzględnia życzeń wielu obywateli Europy, którzy korzystają z ich pomocy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The lack of specialised medical assistance, the lack of clinical experience in particular specialities and of specific medical services leads people to seek medical help in other countries.
Brak wyspecjalizowanej pomocy medycznej, brak doświadczeń klinicznych w określonych specjalnościach i konkretnych świadczeń medycznych prowadzi do poszukiwania pomocy lekarskiej w innych krajach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I hope that they really are all seeking democratic change, particularly now when, like Ukraine, they have huge economic problems.
Mam nadzieję, że prawdziwie dążą one do zmian demokratycznych, zwłaszcza dziś, gdy - jak Ukraina - zmagają się z ogromnymi problemami gospodarczymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am also encouraged by the fact that, for the first time in a written document, the Tibetan side has expressed its firm commitment not to seek separation or independence.
Otuchy dodaje mi także fakt, że po raz pierwszy w dokumencie pisemnym strona tybetańska zdecydowanie zobowiązała się zaniechać dążenia do oddzielenia Tybetu od Chin i ustanowienia niepodległości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In doing this, we do not seek to provoke or antagonise China.
Czyniąc to, nie zamierzamy prowokować czy antagonizować Chin.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. pursue: follow, quest, query, inquire, request, ask, solicit
2. try: endeavour, attemptdictionary extension
© dictionarist.com