sending en Polaco

Pronunciación
n. przesyłka

Ejemplos

I had been chosen and at the tender age of only VI, I was sent off to the palace in Alexandria.
Zostałam wybrana i w młodym wieku zaledwie VI lat wysłano mnie do pałacu w Aleksandrii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She didn’t know why they were always sending her such horrible messages.
Nie wiedziała, dlaczego zawsze wysyłali jej takie okropne wiadomości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They called her terrible names and some people were sending messages to her phone.
Okropnie ją wyzywano, a niektórzy ludzie wysyłali wiadomości na jej telefon.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They were sending her instant messages and commenting on her Facebook photos.
Wysyłali jej natychmiastowe komunikaty i komentowali jej zdjęcia na Facebooku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They were sent to the headmaster’s office and as a result of their bad behaviour, they were suspended from school for one week.
Zostały wysłane do biura dyrektora i w rezultacie swojego złego zachowania zostały zawieszone w szkole na jeden tydzień.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tibby was sent back to the market place to gather information.
Tibby została odesłana z powrotem na plac targowy, aby zebrać informacje.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
“I must have forgotten – and so had Herve, I’m sure. If we would have remembered, we would have never sent you today – but then, after all, who really believes in such things?”
„Musiałam zapomnieć - i podobnie zrobił Herve, jestem pewna. Gdybyśmy pamiętali, nigdy byśmy cię tam nie wysłali dzisiaj - ale w końcu, kto naprawdę wierzy w takie rzeczy?”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The analogy sent a chill through her, but she laughed and answered: “Well, when I am dead you must put me beside her, carved in marble, with my dog at my feet.”
Porównanie przyprawiło ją o ciarki, ale roześmiała się i powiedziała: „Cóż, kiedy będę martwa, musisz mnie złożyć obok niej, wyrzeźbioną w marmurze, z psem w moich stopach.”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The geyser sends up a column of hot water every two hours.
Gejzer wyrzuca w górę kolumnę gorącej wody co dwie godziny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They sent some people to live on the planet.
Wysłano trochę ludzi do zamieszkania na planecie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the act of causing something to go (especially messages): transmittal, transmission, causation, transmitting, causingdictionary extension
© dictionarist.com