slacken en Polaco

Pronunciación
v. opuszczać się, popuścić, luzować, obluzować, poluzować, rozluźniać, zluźniać, rozluźniać dyscyplinę, osłabnąć, słabnąć, zwolnieć, odprężać, łagodnieć, maleć, sfolgować, popuszczać, rozluźnić, zluźnić

Ejemplos

Although we now know that we will have to scale back our objectives, or rather that we will achieve them later, we must not slacken in our efforts to achieve them.
Choć już wiemy, że będziemy zmuszeni do ograniczenia sowich celów, a raczej - że osiągniemy je później, to nie możemy zmniejszać naszych wysiłków na rzecz ich osiągnięcia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For our part, it is imperative that we do not slacken in our efforts until the situation has stabilised.
Dla nas najważniejsze jest, abyśmy nie ustawali w wysiłkach do czasu, kiedy sytuacja się ustabilizuje.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Although the overall political situation is currently very favourable, we must not slacken our efforts now; on the contrary, we must utilise the current momentum.
Chociaż ogólna sytuacja polityczna jest obecnie generalnie bardzo korzystna, nie możemy teraz osłabiać naszych wysiłków, przeciwnie, musimy wykorzystać obecne tempo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Firstly, the introduction of biofuels should not result in us slackening the requirements for energy-efficient cars.
Po pierwsze wprowadzenie biopaliw nie powinno spowodować złagodzenia przez nas wymogów dla energooszczędnych pojazdów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For that reason, there must be no slackening of commitment now when it comes to the Prüm Treaty; we need closer cooperation here too.
Dlatego nie wolno zmniejszyć zaangażowania teraz, gdy zbliża się kwestia traktatu z Prüm; w tej sprawie także potrzeba ściślejszej współpracy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must therefore be proud of our efforts and of our work and must not slacken them.
Dlatego też powinniśmy być dumni z tych wysiłków i z naszej pracy i nie możemy ich teraz rozluźnić.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is encouraging for us as Europeans, but we must not slacken off.
Stanowi to dla nas, Europejczyków, zachętę, ale nie możemy się obijać.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Firstly, we cannot slacken our efforts.
Po pierwsze nie możemy zmniejszyć naszych wysiłków.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - (DE) When it comes to water, our liquid gold, it is essential for the future that we preserve its quality and never slacken our efforts to protect it.
na piśmie. - (DE) Jeśli chodzi o wodę - nasze płynne złoto, zachowanie jej jakości i nie ustawanie w wysiłkach zmierzających do jej ochrony ma kluczowe znaczenie dla przyszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. decrease: abate, mitigate, reduce, diminish, weaken, lessen, retard
2. neglect: defer, fail
3. restrain: bridle, control, curb, subdue, check, repressdictionary extension
© dictionarist.com