stable en Polaco

Pronunciación
n. stajnia
a. stały, trwały, stabilny, stanowczy, stateczny, stajenny, niewywłaszczalny

Ejemplos

Basic healthcare infrastructure needs stable, long-term financial support if the health-related MDGs are to be delivered.
Podstawowa infrastruktura zdrowotna wymaga stabilnego, długoterminowego wsparcia finansowego, o ile mają być zrealizowane MCR związane ze zdrowiem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These attacks also come at a time of increased international engagement, intended to build a democratic and a stable Guinea-Bissau.
Ataki nastąpiły także w momencie wzmożonego zaangażowania międzynarodowego, mającego na celu zbudowanie demokratycznej i stabilnej Gwinei Bissau.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Trade and cooperation are important tools in the fight against poverty, as well as for building more economically and socially stable national economies.
Handel i współpraca stanowią ważne sposoby zwalczania ubóstwa oraz budowania bardziej stabilnej ekonomicznie i społecznie gospodarki narodowej krajów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This will provide a level of legality essential for protecting ACP markets and securing a more stable environment.
Zapewni to zgodność z prawem konieczną do ochrony rynków AKP i uzyskania bardziej ustabilizowanego środowiska gospodarczego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Cooperation must be based on realities, and at the same time on a stable will to solve problems together.
Kooperacja musi być oparta na realiach, a jednocześnie na stabilnej woli wspólnego rozwiązywania problemów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The country is a prime example of a peaceful and stable Muslim country with a secular government committed to fighting Islamist terrorism in Afghanistan, where we have a war going on.
Kraj ten stanowi pierwszorzędny przykład pokojowego i stabilnego państwa islamskiego kierowanego przez świecki rząd zaangażowany w walkę z islamskim terroryzmem w Afganistanie, gdzie trwa wojna.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I sometimes think that we are trying to ask for secure, stable supplies of vitally important raw materials while wielding a cudgel.
Czasem wydaje mi się, że zabiegamy o bezpieczne, stałe dostawy kluczowych surowców naturalnych, jednocześnie używając argumentu kija.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Agreement would contribute to an improvement in productivity of both partners' agricultural sectors and help to bring food prices to a fair and relatively stable level for citizens.
Istotnie, umowa przyczyniłaby się do zwiększenia produktywności sektora rolnego obu stron oraz ukształtowania cen żywności na uczciwym i względnie stabilnym poziomie z punktu widzenia obywateli.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What form of energy will provide, over the next 30 years, stable and sufficient supplies of energy at relatively low prices, because this is important for the EU economy and its citizens?
Jaki rodzaj energii w perspektywie trzydziestu lat zabezpieczy stabilne i wystarczające jej dostawy po względnie niskich cenach, co jest istotne dla gospodarki Unii i obywateli?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As a matter of urgency we must diversify our energy supply, reduce consumption, encourage low-carbon energy and establish a stable competitive internal market.
Sprawy najpilniejsze to dywersyfikacja dostaw energii, ograniczenie jej zużycia, promowanie źródeł energii niskoemisyjnej oraz stworzenie stabilnego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com