substitute en Polaco

Pronunciación
n. zastępca, namiastka, surogat, wyręczyciel, wyręka, substytut
v. zastąpić, substytuować, podstawiać, zastępować, podstawić

Ejemplos

I was neither among those who had received a scholarship, nor among the substitutes...
Nie było mnie zarówno wśród tych, którzy otrzymali stypendium jak i wśród osób rezerwowych...
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I substituted flour for oatmeal.
Zastąpiłem mąkę owsianką.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One is substituting 'Utrecht' with 'Oslo' - that is a technical point but it is important - and the other is adding, after 'bilateral agreements', the words 'for the GMC'.
Po pierwsze chodzi o zastąpienie słowa "Utrecht” na "Oslo” - to zmiana techniczna, ale ważna - a po drugie chodzi o dodanie po zwrocie "umów dwustronnych” słów "dotyczących GMC”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Secondly, so-called competitiveness cannot be a substitute for convergence in those Member States and regions which are lagging behind in their socio-economic development.
Po drugie, tak zwana konkurencyjność nie może być substytutem konwergencji w tych państwach członkowskich i regionach, które pozostają w tyle pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The switch of focus to private-public partnerships is a poor substitute with access to JESSICA doing little to soften the blow, at least so far.
Skierowanie uwagi ku partnerstwu publiczno-prywatnemu jest kiepskim substytutem, a dostęp do programu JESSICA, stanowi niewielką amortyzację ciosu, przynajmniej na razie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In truth we moved away from Urban without a practical substitute in place.
W rzeczywistości odstąpiliśmy od programu Urban, nie wprowadzając żadnego innego prawdziwego rozwiązania.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Polish cosmetics industry consists mainly of small and medium-sized enterprises which cannot afford to carry out the complicated tests needed to introduce substitute substances in many cosmetics.
Polski przemysł kosmetyczny to głównie małe i średnie firmy, których nie stać na przeprowadzenie skomplikowanych badań testowych by wprowadzić substancje zastępcze w wielu kosmetykach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In order to contain this phenomenon, fine-cut tobacco must be able to act as a substitute for cigarettes.
W celu ograniczenia tego zjawiska drobno krojony tytoń musi służyć jako substytut papierosów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, I have presented an alternative resolution to the report; that is, to substitute the reference to the right to vote with a compromise that comprises a re-wording.
Nie mogę tego zaakceptować i dlatego zaproponowałem alternatywne rozwiązanie, tj. zastąpienie odniesienia do prawa do głosowania kompromisem obejmującym zmianę brzmienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Most surveys indicate that these will substitute the sales of Japanese cars produced in Europe, like those produced by the Honda plant in my constituency in Swindon.
Większość badań wskazuje, że sprzedaż tych samochodów zastąpi sprzedaż samochodów japońskich produkowanych w Europie, takich jak produkowane w fabryce Hondy w moim okręgu wyborczym w Swindon.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. alternate: double, sub, stand-in, surrogate, proxy, fill-in
2. alternate: alternative, temporary, surrogate, tentative
3. exchange: interchange, switch, supplant, replace


dictionary extension
© dictionarist.com