superfluous en Polaco

Pronunciación
a. zbyteczny, zbywający, niepotrzebny, nieużyteczny, zbędny, niecelowy

Ejemplos

Jim made a superfluous remark.
Uwaga Jima była zbyteczna.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It would be superfluous for me to repeat here the reasons that led to my vote of approval.
Powtarzanie tutaj powodów, dla których zagłosowałem za jego przyjęciem, byłoby zbyteczne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is totally superfluous, and this is proven by the current rational steps taken by the European Council based on the present framework of treaties and under Czech leadership.
Jest wręcz całkowicie zbyteczny, co zostało udowodnione dzięki podjętym przez Radę Europejską racjonalnym krokom opartym na bieżących ramach obowiązujących traktatów i pod czeskim przywództwem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - (NL) I voted in favour of the resolution on totalitarianism, contrary to my party's recommendation, which deemed this resolution superfluous.
na piśmie. - (NL) Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie totalitaryzmu, wbrew zaleceniom mojej partii, która uważała, że ta rezolucja jest niepotrzebna.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Furthermore, the proposal is superfluous.
Ponadto wniosek jest zbędny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It has to be simple, transparent and free of superfluous bureaucracy.
Musi on być prosty, przejrzysty i wolny od zbędnej biurokracji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This does not necessarily leave the process open to the danger of superfluous reallocations.
Nie musi się to jednak wiązać z narażeniem całego procesu na niebezpieczeństwo nadmiernych ponownych przydziałów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For this reason, too, the new Law on the state language is superfluous, as the Slovak language is not under threat in Slovakia.
Także z tego względu zbyteczna jest nowa ustawa o języku narodowym, jako że język słowacki nie jest w Słowacji zagrożony.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In any case, the content of the resolution is a repeat of your existing report from the last parliamentary term and, therefore, is completely superfluous.
W każdym razie treść rezolucji stanowi powtórzenie istniejącego już pańskiego sprawozdania z poprzedniej kadencji i z tego względu jest ona całkowicie zbędna.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Your point of order is therefore superfluous.
Pańska kwestia formalna jest zatem bezprzedmiotowa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

serving no useful purpose; having no excuse for being: worthless, pointless, senseless, purposeless, wasted, otiose
more than is needed, desired, or required: supererogatory, extra, unnecessary, redundant, surplus, spare, excess, unneeded, supernumerary


dictionary extension
© dictionarist.com