tailor-made en Polaco

Pronunciación
a. szyty na miarę

Ejemplos

They are at the heart of cohesion policy and have a strong territorial dimension, which requires tailor-made solutions and policy support.
Leżą one u podstaw polityki spójności i mają silny wymiar terytorialny, który wymaga dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań i wsparcia politycznego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It also includes an improved safety assessment, tailor-made to different types of foods, thereby allowing safe traditional food from third countries to enter the EU more easily.
Przewidziano także udoskonaloną ocenę bezpieczeństwa, specjalnie dostosowaną do różnych rodzajów żywności, ułatwiając tym samym sprowadzanie bezpiecznej tradycyjnej żywności z krajów trzecich do UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
More specifically, the EGAF finances job-search assistance, tailor-made retraining, entrepreneurship promotion, aid for self-employment and special temporary income supplements.
Dokładniej mówiąc EGAF pokrywa koszty pomocy w poszukiwaniu pracy, przeszkolenia dostosowanego do potrzeb, promowania przedsiębiorczości i specjalnych zasiłków okresowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So our Balkan Strategy is what it should be: strategic in its objectives, multi-faceted in terms of instruments and tailor-made in terms of implementation.
Zatem nasza bałkańska strategia wygląda tak, jak powinna: Strategiczna, jeśli chodzi o cele, wielopłaszczyznowa w zakresie instrumentów oraz skrojona na miarę w aspekcie wdrażania.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I feel that insufficient room is left for flexibility, for tailor-made solutions.
Wydaje mi się, że poświęca się niewystarczająco dużo miejsca elastyczności, rozwiązaniom "skrojonym na miarę”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like to see a tailor-made, bottom-up approach and effective coordination with programmes such as Daphne and PROGRESS.
Chciałbym przyjęcia dopasowanego do potrzeb, oddolnego podejścia i efektywnej koordynacji z programami, takimi jak Daphne i PROGRESS.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Member States and regions have to carefully analyse the situation and design tailor-made measures linked to local conditions, taking account of the specific problems women face.
Państwa członkowskie i regiony muszą starannie przeanalizować sytuację i opracować specjalne środki dostosowane do lokalnych warunków, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyficznych problemów kobiet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is one of the priorities of regional policy, which is also implemented in the form of tailor-made proposals in several of the roughly 400 programmes that I referred to earlier.
Jest to jeden z priorytetów polityki regionalnej, którą także wdraża się w formie odpowiednio dostosowanych wniosków dotyczących kilku z około 400 programów, o których wcześniej wspomniałem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For this instrument to be effective it needs to be tailor-made and able to adapt to changing circumstances.
Aby ten instrument był efektywny, musi on być dostosowany do każdego indywidualnego przypadku i zmieniać się w zależności od okoliczności.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For example, our eastern partners lacked a regional dimension, but now we have launched this Black Sea Synergy programme as a tailor-made process for the East.
Na przykład naszym wschodnim partnerom brakowało wymiaru regionalnego, jednak rozpoczęliśmy program synergii czarnomorskiej, który stanowi dopasowany proces dla Wschodu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

(of clothing) custom-made: tailored, bespoken, custom-made, custom, made-to-order, bespoke
custom-made clothing: habiliment, wear, vesture, clothing, wearable, article of clothing© dictionarist.com