title en Polaco

Pronunciación
n. tytuł, prawo do czegoś, liga, próba, krzta
a. tytułowy

Ejemplos

"I Love You" is the title of more songs than anyone can sing in her lifetime.
„I Love You” to tytuł większej ilości piosenek, niż ktokolwiek może zaśpiewać w swoim życiu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What's the title of the movie?
Jaki jest tytuł tego filmu?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Indeed, the title includes the word 'obstacles' which can be condensed into seven items: - excessive bureaucracy;
Sam tytuł sprawozdania zawiera już słowo "przeszkody”, które można sprowadzić do siedmiu punktów: - nadmiaru biurokracji;
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The EU wants a functional air space block system coordinator: a fancy title for a dictator ruling over air traffic control, airports and also industry.
Unia chce koordynatora systemu funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej: wymyślny tytuł dla dyktatora panującego nad kontrolą ruchu lotniczego, portami lotniczymi i całą branżą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Canadian Minister for Foreign Affairs announced this week that Canada's sovereignty over the Arctic's lands and waters was long-standing, well-established and based on historic title.
Kanadyjski minister spraw zagranicznych ogłosił w tym tygodniu, że suwerenność Kanady nad lądami i wodami Arktyki jest trwała, dobrze ugruntowana i uzasadniona historycznie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(HU) A conference with a strange title was held at the European Parliament today on the defeat of the so-called Hungarian Soviet Republic.
(HU) Zorganizowano dziś w Parlamencie Europejskim konferencję pod dziwnym tytułem, dotyczącą upadku tzw. Węgierskiej Republiki Rad.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This report has an interesting title: 'The conservation of fisheries resources through technical measures'.
Ciekawy jest tytuł omawianego sprawozdania: "Ochrona zasobów rybnych poprzez środki techniczne”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Above all, we are unable to accept the ironic tone of a report whose very title, 'Consolidating stability and prosperity in the Western Balkans', is stupefyingly hypocritical.
Przede wszystkim nie możemy zgodzić się na ironiczny ton sprawozdania, którego sam tytuł "Umacnianie stabilności i dobrobytu na Bałkanach Zachodnich” jest już ogłupiająco obłudny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The petitions process (amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (debate)
Zmiana przepisów regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (debata)
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Had we taken the title of this package at all seriously, we would have had to be much quicker.
Gdybyśmy przedmiot tego pakietu potraktowali poważnie, musielibyśmy działać znacznie szybciej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com