truly en Polaco

Pronunciación
adv. naprawdę, rzeczywiście, prawdziwie, realnie, faktycznie, szczerze, wiernie

Ejemplos

Maybe I shouldn't tell you this, but I am truly mesmerized by your beauty.
Może nie powinienem Ci tego mówić, ale jestem naprawdę zauroczony twoim pięknem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He is truly sick.
On naprawdę jest chory.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think that Tom is truly decent.
Myślę, że Tom jest naprawdę przyzwoity.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the end of the process, we hope we will arrive at some solutions to the problem before it becomes truly insurmountable.
Mam nadzieję, że pod koniec procedury opracujemy kilka rozwiązań, zanim jeszcze rzeczony problem przerodzi się w sytuację nie do rozwiązania.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I should like to make a brief personal comment: I truly believe that our debate can contribute to the freedom of all Tibetan citizens and not to the domination of either a state or a religion.
Pozwolę sobie na krótką uwagę osobistą. Szczerze wierzę, że nasza debata może przyczynić się do wolności wszystkich obywateli Tybetu i do tego, aby nie było tam dominacji państwa lub religii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, today it is clear that economic and political enlargement of Europe is not enough to have Europe truly integrated as a 'community of values'.
Jednak dzisiaj jasne jest, że ekonomiczne i polityczne rozszerzenie Europy nie wystarczy, by Europa była w pełni zintegrowana jako "wspólnota wartości”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We want women to be truly equal with men; we do not want initiation rites, but real integration instead.
Chcemy rzeczywistej równości płci; nie chcemy obrzędów inicjacyjnych, lecz w ich miejsce rzeczywistej integracji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like to thank you for making this debate a truly joint debate.
Chciałbym podziękować za to, że ta debata prowadzona jest właśnie wspólnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In this respect, moreover, greater efforts are also needed from the African parties to ensure that a broad spectrum of civil society is truly involved in implementing the partnership agreements.
Pod tym względem potrzebny jest ponadto większy wysiłek ze strony afrykańskich partnerów w celu zapewnienia rzeczywistego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego na szeroką skalę we wdrażanie porozumień o partnerstwie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This also means that the VAT-based own resources should be abolished and, most importantly, that there must be no EU tax, regardless of its form, while the EU is not a truly representative democracy.
Oznacza to także, że związane z podatkiem VAT środki własne powinny zostać zniesione i, co najważniejsze, że nie może być podatku UE, bez względu na jego formę, skoro UE nie jest w pełni reprezentatywną demokracją.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

in accordance with truth or fact or reality: genuinely, really
by right: rightfully
in fact (used as intensifiers or sentence modifiers): in truth, really
with sincerity; without pretense: sincerely, unfeignedly


dictionary extension
© dictionarist.com