unwarranted en Polaco

Pronunciación
a. niegwarantowany, bezpodstawny, bezzasadny, uzasadniony: nie uzasadniony

Ejemplos

Extending the EU's so-called 'competence' into criminal justice would be an unwarranted and unacceptable intrusion into British sovereignty.
Rozszerzenie tak zwanych "kompetencji” UE na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych byłoby niczym nieuzasadnioną i niedopuszczalną ingerencją w brytyjską suwerenność.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is important that the European Union flex its muscles in resisting that unwarranted intrusion.
Unia Europejska musi naprężyć muskuły, by oprzeć się tej nieuzasadnionej ingerencji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In order to prevent unwarranted discrimination, intervention targeted at the Roma should not exclude other groups in similar social and economic circumstances.
W celu uniknięcia nieuzasadnionej dyskryminacji interwencje przeznaczone dla Romów nie powinny wykluczać innych grup, których sytuacja społeczna i gospodarcza jest podobna.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They were an unwarranted encroachment on Austrian sovereignty.
Były nieuzasadnionym naruszeniem suwerenności Austrii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I consider the Commission decision to abolish them, despite the opposition of a broad majority of the Member States and the production sector in question, to be unwarranted.
Uważam, że decyzja Komisji, dotycząca ich zniesienia pomimo sprzeciwu znacznej większości państw członkowskich i przedmiotowego sektora, jest niczym nieuzasadniona.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For the 15th year running, the European Court of Auditors has been unable to approve the implementation of the budget of the European Commission, so marred is it by errors and unwarranted spending.
Po raz kolejny w okresie ostatnich piętnastu lat Europejski Trybunał Obrachunkowy nie był w stanie przyjąć wykonania budżetu Komisji Europejskiej ze względu na błędy i nieuzasadnione wydatki.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the same time, I call on the Thai Government not to resort to unwarranted and unjustified violations of human rights during the declared state of emergency.
Jednocześnie wzywam rząd Tajlandii, by nie uciekał się nieusprawiedliwionego i nieznajdującego żadnego uzasadnienia naruszania praw człowieka podczas ogłoszonego stanu wyjątkowego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is generating massive unwarranted profits for a few companies worldwide, for no environmental benefit, given that HFC-23 in the atmosphere has increased over recent years.
To powoduje ogromne, nieuzasadnione zyski dla kilku przedsiębiorstw na całym świecie, bez jakichkolwiek korzyści ekologicznych, skoro w ostatnich latach stężenie HFC-23 w atmosferze wzrosło.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Not only was there unwarranted use of force, but the electoral process as a whole was also clearly undermined by the detention of civil society and opposition representatives.
Na Białorusi doszło nie tylko do nieuzasadnionego użycia siły. Zatrzymanie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i opozycji całkowicie podważyło wynik przeprowadzonych tam wyborów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
By establishing this kind of coordination, multiple and unwarranted asylum applications can be prevented.
Dzięki wprowadzeniu takiej koordynacji możliwe będzie zapobieganie składaniu wielokrotnych i nieuzasadnionych wniosków o azyl.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

incapable of being justified or explained: unwarrantable, insupportable, indefensible, unjustifiable, inexcusable
without a basis in reason or fact: baseless, unsupported, groundless, idle, wild, unfounded
lacking justification or authorization: undue, unreasonable, unjustified


dictionary extension
© dictionarist.com