virtue en Polaco

Pronunciación
n. cnota, cnotliwość, czystość, zaleta, skuteczność

Ejemplos

She was in dire straits, but made a virtue out of necessity.
Miała poważne kłopoty finansowe, mimo to robiła dobrą minę do złej gry.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Patience is a virtue that I don't possess.
Cierpliwość jest cnotą, której nie posiadam.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Glory follows virtue as if it were its shadow.
Chwała podąża za cnotą jak by była jej cieniem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Honesty is a virtue.
Szczerość jest cnotą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - (PL) Multilingualism is undoubtedly one of the united Europe's great virtues.
na piśmie. - (PL) Wielojęzyczność jest niewątpliwie ogromnym walorem zjednoczonej Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One of Europe's virtues is its multicultural nature, which is also expressed in multilingualism.
Atutem Europy jest jej wielokulturowość, która wyraża się także w mnogości języków.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In reality, the only virtue of the crisis is that it will wake up populations lulled by financial expectation facilities and anti-national propaganda.
W rzeczywistości kryzys będzie miał jeden pozytywny skutek, a mianowicie obudzi świadomość ludności, uśpioną przez oczekiwania finansowe i propagandę antynarodową.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The virtues of free trade consist of the mutual opportunity to exchange goods and the opening up of economies; these virtues must be extended to developing or rapidly growing countries.
Zaleta wolnego handlu polega na wzajemnej możliwości wymiany towarów i ekspansji gospodarczej; powinny z niej również skorzystać kraje rozwijające się i kraje odnotowujące szybki wzrost.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But we can only work by virtue of the people who come to us with problems and address them and their particular needs.
Ale my możemy pracować jedynie na rzecz ludzi, którzy przychodzą do nas ze swoimi problemami i zajmować się nimi oraz ich konkretnymi potrzebami.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Patience in all matters is a virtue, not least in foreign policy.
W każdej dziedzinie cierpliwość jest zaletą, również w polityce zagranicznej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the quality of doing what is right and avoiding what is wrong: virtuousness, moral excellence, good, goodness
any admirable quality or attribute: merit, worth
morality with respect to sexual relations: chaste, chastity, pureness, purity, honour, sexual morality, unchaste, honor, morality
a particular moral excellence: good, goodness, cardinal virtue


© dictionarist.com