advocate en Rumano

Pronunciación
v. susţine, pleda pentru, apăra, preconiza
n. avocat, susţinător, adept, soldat, partizan

Ejemplos

This report once again advocates an antidemocratic position.
Încă o dată, acest raport susţine o poziţie antidemocratică.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Europe has advocated from the outset a decision-making process which is as transparent and close to the citizen as possible.
Europa a promovat de la început luarea deciziilor într-un mod cât mai transparent şi cât mai aproape de cetăţean.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These repeated efforts have at least one merit: they clearly show how difficult and even painful it is for the Treaty's advocates to find arguments to promote it.
Aceste eforturi repetate au, cel puţin, un merit: ele demonstrează clar cât de dificil şi chiar dureros este pentru susţinătorii tratatului să găsească argumente pentru a-l promova.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What I am advocating, however, is a clear, predictable, reasonable system.
Lucrul pentru care pledez totuşi este un sistem clar, previzibil şi raţional.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It must suspend the Association Agreement and any strengthening of bilateral relations with Israel, such as those advocated by the External Relations Council on 8 and 9 December.
Trebuie să suspende Acordul de asociere şi orice formă de consolidare a relaţiilor bilaterale cu Israelul, precum cele promovate de Consiliul Relaţiilor Externe la 8 şi 9 decembrie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What is more, the report advocates, inter alia, an EU Operational Headquarters and a common market in defence equipment.
În plus, raportul susţine, printre altele, crearea unui cartier general operaţional al UE şi o piaţă comună a echipamentelor de apărare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr von Wogau advocates an EU standing army of 60 000 soldiers permanently available for deployment.
Domnul von Wogau susţine crearea unei armate de 60 000 de soldaţi care să fie disponibili în mod permanent.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, the initiative which Poland and Sweden were advocating only last year is today no longer a matter of debate.
Dle preşedinte, iniţiativa susţinută anul trecut de Polonia şi Suedia nu mai face obiectul unei dezbateri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, ladies and gentlemen, I have two reports to advocate here, both of which originate from Parliament's Committee on Legal Affairs.
Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, în acest moment susţin două rapoarte, ambele provenind de la Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I therefore propose that the national states, by nationalising their national banks, advocate printing money, or vouchers corresponding to money, to finance small businesses.
De aceea propun ca statele naţionale, prin naţionalizarea băncilor, să recomande imprimarea de monedă sau de bonuri de valoare, în vederea finanţării întreprinderilor mici.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. attorney: lawyer, counsel, intercessor, solicitor, barrister
2. supporter: defender, adherent, patron, promoter, upholder, ally
3. defend: urge, promote, support, advance, uphold


dictionary extension
© dictionarist.com