circulate en Rumano

Pronunciación
v. circula, rula, umbla, pune în circulaţie, răspândi, transmite, lansa

Ejemplos

When rumours of the operation were circulating in the embassies the Council, against Parliament's wishes, reaffirmed its determination to step up its relations.
Atunci când în cadrul ambasadelor circulau zvonuri despre această operaţiune, Consiliul, împotriva voinţei Parlamentului, a reafirmat determinarea sa de a accelera relaţiile cu Israelul.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These measures require a great deal of courage and political will, for there are many vested interests and a lot of money circulating in the informal economy.
Aceste măsuri necesită mult curaj şi voinţă politică, deoarece există multe interese mascate şi mulţi bani care circulă în economia subterană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The fight against terrorism also means fighting against those who circulate instruments of terrorism; people who can be used by terrorists.
Lupta împotriva terorismului înseamnă şi luptă împotriva celor care vehiculează instrumente teroriste; persoanele care pot fi folosite de terorişti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is time for the Member States and the Council to ensure that Europe is a place where not only capital, services and goods, but also our citizens, can circulate.
Este timpul ca statele membre şi Consiliul să garanteze că Europa este un spaţiu în care pot circula nu doar capitalurile, serviciile şi mărfurile, ci şi cetăţenii noştri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I should also like to ask you to do something as regards the popular press and unofficial rumours that are circulating throughout the European Union and causing panic among the citizens.
De asemenea, doresc să vă rog să faceţi ceva în legătură cu presa şi cu zvonurile neoficiale care circulă în Uniunea Europeană şi provoacă panică în rândul cetăţenilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As capital circulates among countries because of the crisis - a natural process in economic development - in many countries companies have ceased operating because of a shortage of funds.
Întrucât capitalul circulă între ţări din cauza crizei - un proces natural în dezvoltarea economică - în multe ţări, societăţile au încetat să îşi desfăşoare activitatea din cauza lipsei de fonduri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The agenda we have sketched out in the 2020 strategy, the consultation paper that the Commission circulated yesterday.
Agenda pe care am schiţat-o în cadrul strategiei 2020, documentul consultativ pe care Comisia l-a circulat ieri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is a leaked document circulating in Copenhagen and I want clarification now, based on contacts with the Commission, whether this is the true strategy of the Council.
Există un document care a fost dezvăluit şi circulă la Copenhaga şi doresc o clarificare acum, pe baza contactelor cu Comisia, dacă aceasta este adevărata strategie a Consiliului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Myths about the treaty are still circulating in public opinion.
În rândul opiniei publice circulă încă mituri în legătură cu tratatul.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To tell us that we have to wait for the language versions is unacceptable when we know that there are several versions circulating in the press, following leaks of information.
Este inacceptabil să ni se spună că trebuie să aşteptăm versiunile lingvistice când ştim că există mai multe versiuni care circulă în presă, ca urmare a unor scurgeri de informaţii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. distribute: broadcast, report, disseminate, promote, publicise, publicize, disperse, diffuse
2. get around: go around, travel, circle


dictionary extension
© dictionarist.com