construct en Rumano

Pronunciación
v. construi, clădi, zidi, ridica, crea, alcătui, croi

Ejemplos

Both the EU and Russia are trying to construct energy pipelines in new areas: the EU outside Russia and Russia outside its former Soviet Republics.
Atât Uniunea Europeana, cat si Rusia încearcă sa construiască in noi zone conducte de energie: Uniunea Europeana in afara Rusiei si Rusia in afara fostelor Republici Sovietice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is necessary to deal promptly with the issues of diversifying energy sources and constructing the Nabucco pipeline.
Trebuie să acţionăm prompt în abordarea problemelor legate de diversificarea resurselor energetice şi de construire a conductei Nabucco.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This proposal is yet another step towards constructing an EU state.
Această propunere reprezintă încă un pas spre construirea unui stat UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is, however, necessary for Belarus to closely observe international safety standards and requirements in constructing a new nuclear power station and to conform to the Convention on Nuclear Safety.
Cu toate acestea, este necesar ca Belarus să respecte îndeaproape standardele de siguranţă internaţională şi cerinţele de construcţie a unei noi centrale nucleare şi să se conformeze Convenţiei privind Siguranţa Nucleară.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Secondly, all possibilities for constructing the southern gas corridor have been included, in other words, in addition to the Nabucco project, the South Stream and TGI projects are also noted.
În al doilea rând, au fost incluse toate posibilităţile construirii coridorului sudic pentru transportul gazelor, cu alte cuvinte, pe lângă proiectul Nabucco, sunt menţionate South Stream şi TGI.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Malta would not have to undertake the capital expenditure needed to construct a power station.
Malta nu ar fi nevoită să suporte cheltuielile de capital necesare construirii unei centrale electrice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It will help to construct more modern energy networks which will fully protect the security of energy supplies into Ireland into the future.
Acesta va ajuta la construirea de reţele energetice mai moderne care, pe viitor, vor proteja pe deplin securitatea aprovizionării cu energie în Irlanda.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is therefore clear that an intensive effort to construct nuclear power stations will be necessitated in the very near future.
Este, aşadar, evident că va fi nevoie de un efort susţinut pentru construcţia de centrale nucleare în viitorul foarte apropiat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let us construct a joint European leadership.
Să construim o conducere comună pentru Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Energy efficiency in buildings is a particular concern relevant to countries which have inherited a large number of buildings constructed according to the poor-quality standards of the Communist era.
în scris. - Eficienţa energetică a clădirilor este o preocupare deosebit de relevantă pentru ţări care au moştenit un mare număr de clădiri construite după standarde joase în perioada comunistă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. compose: fashion, create, forge, model, shape, envision, mould
2. build: manufacture, fabricate, make, erect, weave, rear, devisedictionary extension
© dictionarist.com