copy en Rumano

Pronunciación
n. copie, imitaţie, reproducere, transcriere, transcripţie, exemplar, material, subiect, piesă
v. copia, imita, calchia, reproduce, transcrie

Ejemplos

Subtle differences in tone discriminate the original from the copy.
Diferenţe subtile în ton diferenţiază orginalul de copie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We can provide Members with copies of the material sent to the Committee on Budgetary Control, should they be interested.
Le putem oferi membrilor copii ale materialelor trimise Comisiei pentru control bugetar, în cazul în care doresc.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The manufacturers' argument was to ask whether they had to put the precise percentages, because somebody could then turn round and copy that feed and make exactly the same feed.
Problema producătorilor a fost dacă trebuie să treacă procentele precise ale acestor ingrediente, pentru că pot exista persoane care să copieze formulele şi să producă exact aceleaşi furaje.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We cannot have formulations being copied by operators who come in and out of the marketplace, so the report is successful from that point of view.
Nu putem accepta ca formulele să fie copiate de operatori care intră şi ies de pe piaţă, iar din acest punct de vedere raportul este o reuşită.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The report also takes it for granted that in the area of administering the EU's external borders, we should copy the systems introduced in the USA.
Raportul pleacă de la premisa că, în ceea ce priveşte gestionarea frontierelor externe ale UE, trebuie să copiem sistemele introduse în SUA.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A copy of this correspondence has also been sent to Mr Coelho.
O copie a acestei corespondenţe a fost trimisă şi dlui Coelho.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There are three things which help piracy to spread: technological facilities and the cheap cost of copying, adverse economic conditions and the penetration of the Internet.
Există trei lucruri care facilitează răspândirea pirateriei: facilităţile tehnologice şi costul scăzut al copierii, condiţiile economice precare şi extinderea accesului la internet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Ecolabel still only applies to a very limited number of products; it is still little known to consumers and yet, despite this, it is often copied without any genuine authorisation.
Eticheta ecologică încă se aplică doar unui număr foarte limitat de produse; aceasta este încă foarte puţin cunoscută consumatorilor şi totuşi, în ciuda acestui fapt, este deseori copiată fără nicio autorizare reală.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, this means that the EU cannot simply copy the handbook from previous enlargements and apply it to the Balkans.
Aceasta înseamnă însă că UE nu poate pur şi simplu copia manualul folosit pentru extinderile anterioare pentru a-l aplica în Balcani.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I remember well that, when we were elected in 1979, you tabled thousands of amendments - back then still in hard copy.
Îmi amintesc că, atunci când am fost aleşi în 1979, aţi propus mii de amendamente - care pe atunci erau sub formă de documente tipărite.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com