discord en Rumano

Pronunciación
v. discordant: fi discordant {muz.}
n. dihonie, discordie, cârcotă, ceartă, dezacord, dezbinare, disonanţă, gălăgie

Ejemplos

To gain power, they use religious, tribal and ethnic differences, historical misunderstandings and other available means to sow discord between sections of society in the country concerned.
Pentru a dobândi putere, folosesc disensiunile religioase, tribale, etnice sau istorice sau orice alte mijloace disponibile pentru a semăna discordie între părţi ale societăţii din ţara în cauză.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
Au avut neînţelegeri sporadice, dar unde nu se întâmplă astfel de lucruri?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Favouring some countries in Central Asia over others risks creating a discord and division in the region.
Favorizarea unor state din Asia Centrală în faţa altora creează discordie şi diviziune în regiune.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This would make us part of the problem rather than of the solution, and we would play into the hands of undemocratic forces and of discord.
Astfel, am deveni mai degrabă o parte a problemei decât a soluţiei şi am intra în jocul forţelor nedemocratice şi al discordiei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This has, of course, given rise to much of the discord that we can now sense.
Acest fapt a dat, bineînţeles, naştere la mare parte din dezacordul pe care îl putem simţi acum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Without these criteria and without clear rules, project selection will cause much conflict and discord, and will give rise to suspicion instead of hope.
Fără aceste criterii și fără reguli clare, selecția proiectelor va provoca multe conflicte și dezacorduri și va da naștere la suspiciuni în loc de speranță.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We cannot allow ourselves, the European Union, to be left behind in discord and indecision.
Nu putem permite ca Uniunea Europeană să fie lăsată în urmă în dezacord și indecizie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The time has come for the European Council to put a stop, tomorrow, to the discord among its members.
A venit timpul ca mâine Consiliul European să oprească discordia dintre membrii săi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com