dry en Rumano

Pronunciación
v. usca, pune la uscat, seca, coace, zvânta, zbici, şterge, ofili
a. uscat, secat, apă: fără apă, secetos, sec, însetat, însetoşat, neinteresant {fig.}, plictisitor, praf, antialcoolic, prohibitiv, nud, zvântat, rezervat, reţinut

Ejemplos

The breadcrumbs were produced from bakery waste (out-of-date biscuits), which are dried using a direct heating process.
Pesmetul a fost produs din deşeuri de brutărie (biscuiţi expiraţi), care au fost uscate prin procedeul încălzirii directe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In a direct heating process the combustion gases are in direct contact with the feed material to be dried.
În procedeul încălzirii directe, gazele de combustie vin în contact direct cu materia furajeră care trebuie uscată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This means the identification of critical control points and the identification of, inter alia, possible chemical contamination when using the direct heating process to dry feed materials.
Acesta presupun identificarea elementelor critice ale controalelor şi identificarea, inter alia, a unei eventuale contaminări chimice la utilizarea procedeului încălziri directe a materiilor furajere uscate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Farmers in Northern Ireland at this time stand high and dry with no help and no support.
În acest moment fermierii din Irlanda de Nord sunt lăsaţi de izbelişte, fără niciun ajutor sau sprijin.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They bought it as a recycled light fuel oil which would have been the correct oil to use in this particular drying process.
Intenţia lor a fost de a achiziţiona combustibil lichid uşor, care este uleiul necesar pentru respectivul procedeu de uscare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What is needed here is to ensure that Basel II does not lead to the money flow to SMEs drying up definitively.
Trebuie să ne asigurăm că acordul Basel II nu va conduce la sistarea definitivă a finanţării IMM-urilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Most importantly, though, we must acknowledge that this is not a question of economic theory or dry statistics.
Însă lucrul cel mai important este că trebuie să recunoaştem că aceasta nu este o chestiune de teorie economică sau o statistică goală.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am generally in favour of continuing reform of the CAP, but I hope that we will not be in a situation of importing liquid or dried egg.
Sunt în general în favoarea continuării reformei PAC, dar sper că nu vom fi puşi în situaţia de a importa ouă lichide sau uscate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Just now, Mr Bowis made a touching speech in which he managed to put faces, human faces, to the dry coldness of these numbers from the Court of Auditors.
Acum câteva clipe, domnul Bowis a ţinut un discurs impresionant în care a reuşit să asocieze chipuri umane răcelii seci a cifrelor prezentate de Curtea de Conturi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We do not need a fixed deal that is redundant by the time the ink is dry on the paper.
Nu avem nevoie de un acord fix care să devină redundant până când se usucă cerneala pe hârtie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
© dictionarist.com