evaluation en Rumano

Pronunciación
n. evaluare

Ejemplos

By 28 December 2009 Member States will have to present to the Commission their report on the results of this screening and evaluation exercise.
Până la 28 decembrie 2009, statele membre trebuie să prezinte Comisiei raportul lor privind rezultatele acestei verificări şi exerciţiul de evaluare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On 28 December 2010 the Commission will present a summary report to the European Parliament and the Council on the results of this mutual evaluation process.
La 28 decembrie 2010, Comisia va prezenta un raport succint Parlamentului European şi Consiliului privind rezultatele acestui proces de evaluare reciprocă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We plan to launch the Eastern Partnership at summit level in Prague in May and the decision of the day was also selected just when this six-month period ends and we can make an evaluation.
Plănuim să lansăm Parteneriatul estic în cadrul reuniunii la nivel înalt de la Praga, din luna mai, iar alegerea zilei a fost, de asemenea, selectată exact când se încheie perioada de şase luni şi putem face o evaluare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A framework programme with action-oriented and clear objectives and deadlines is needed, one that makes use of effective monitoring and evaluation mechanisms.
Este nevoie de un program-cadru, cu obiective practice şi clare şi termene limită bine stabilite, un program care să folosească mecanismele eficiente de monitorizare şi evaluare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Secondly, as regards recognition of the professional qualifications directive and the whole area of mutual evaluation which the Commissioner referred to, are any problems likely there?
În al doilea rând, în legătură cu directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi întregul domeniu al evaluării reciproce la care s-a referit comisarul, există posibilitatea să apară probleme?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Moreover, it is very much the question whether a prior assessment of the market impact and a public evaluation of the new services will not give commercial competitors too much of a head start.
În afară de aceasta, se pune întrebarea dacă o evaluare preliminară a impactului asupra pieţei şi o evaluare publică a noilor servicii nu ar acorda concurenţilor comerciali un avans prea mare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is the start of a process of enhanced dialogue, careful implementation, monitoring, and evaluation of the effect, especially as regards the development impact.
Acesta este începutul unui proces de dialog consolidat, de implementare, monitorizare şi evaluare atentă a impactului, în special a impactului asupra dezvoltării.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My question to the Commission is: has an overall evaluation of this instrument been carried out?
Întrebarea pe care o adresez Comisiei este următoarea: s-a realizat o evaluare globală a acestui instrument?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A detailed check must be carried out on this information, along with an objective evaluation of the possible repercussions which allowing inmates to return to their country of residence could have.
Se impune o verificare amănunţită a acestor informaţii, precum şi o evaluare obiectivă a eventualelor repercusiuni pe care le-ar putea avea prizonierul la întoarcerea în statul de rezidenţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The resolution contains assessments for which we do not have sufficient verified evaluations or verified data.
Moţiunea conţine opinii pentru care nu deţinem suficiente evaluări sau informaţii verificate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

act of ascertaining or fixing the value or worth of: scoring, rating, marking, judgment, grading, assessment, judgement
an appraisal of the value of something: rating, grade, bond rating, undervaluation, mark, score, pricing, overvaluation, assessment, appraisal, valuation, reevaluation


dictionary extension
© dictionarist.com