hopeless en Rumano

Pronunciación
a. desperat, deznădăjduit, dezesperant, speranţă: fără speranţe, iremediabil, incorigibil, inveterat, înrăit

Ejemplos

Lee did not agree that the situation was hopeless.
Lee nu a fost de acord că situația era fără speranță.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
An independent Somaliland, supported by the West, could be a force for stability and progress in an otherwise hopeless and chaotic region.
Un Somaliland independent, sprijinit de Occident, ar putea fi o forţă de stabilitate şi progres într-o regiune haotică şi fără speranţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On 9 September 2006, 5 February 2009 and last night we held debates in this House about the permanent and hopeless conflict between the Tamils and the Sinhalese on the island of Sri Lanka.
La 9 septembrie 2006, 5 februarie 2009 şi aseară am dezbătut în această adunare conflictul permanent şi fără speranţă dintre tamili şi sinhalezi de pe insula Sri Lanka.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But soon he will be gone, looking at the hopeless nature of the one-size-fits-all regulation that cripples EU businesses, and doubtless he will think that there is no lifeline that he can throw.
Dar în curând va pleca, privind la natura fără de speranţă a regulamentelor universale care paralizează afacerile UE, şi cu siguranţă va crede că nu mai există nicio metodă de salvare la care poate recurge.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This minority of 10-12 million lives in segregation and experience their educational disadvantages and hopeless employment situation as a devaluation of their citizenship.
Această minoritate de 1012 milioane de persoane trăieşte în izolare şi se confruntă cu dezavantaje de ordin educaţional şi şomaj fără perspective de soluţionare din cauza subaprecierii propriei cetăţeniei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The idea of freezing the milk quotas is, I think, completely hopeless!
Ideea îngheţării cotelor de lapte este, după părerea mea, complet fără ieşire!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(NL) Mr President, I have just listened to the speech by Mr Mölzer, who has now left, the gist of which was: it is so hopeless that we should just give up and concentrate on our own neighbours.
(NL) Dle preşedinte, tocmai am ascultat discursul dlui Mölzer, care acum a plecat, care în esenţă a fost: este atât lipsit de speranţă că trebuie doar să renunţăm şi să ne concentrăm asupra propriilor noştri vecini.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In his hopeless situation, Zapata felt the only option open to him was to kill himself by hunger strike.
În situaţia sa fără speranţă, Zapata a simţit că singura sa opţiune a fost să moară în greva foamei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the case of the poorer Member States, where the State is unable to provide support, this rule impoverished the sector and placed it in a hopeless situation.
În cazul statelor membre mai sărace, unde statul nu poate oferi sprijin, această regulă a împovărat sectorul şi l-a adus într-o situaţie disperată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If not, the situation is hopeless.
Dacă nu, situația este fără speranță.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

without hope because there seems to be no possibility of comfort or success: pessimistic, dim, lost, forlorn, futureless, discouraging, despondent, black, unhopeful, desperate, abject, impossible, despairing, heartsick, insoluble, helpless, bleak
certain to fail: impossible
(informal to emphasize how bad it is) beyond hope of management or reform: bad
of a person unable to do something skillfully: unskilleddictionary extension
© dictionarist.com