inherent en Rumano

Pronunciación
a. inerent, propriu, intrinsec, înnăscut, inseparabil

Ejemplos

In its inherent blindness, the European Union wants to continue to rely on imports of gas and oil for energy.
Ignorantă, Uniunea Europeană vrea să se bazeze în continuare pe importurile de gaz şi petrol ca surse de energie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The recovery plan recognises the inherent division of tasks embedded into the EU economic policy framework.
Planul de relansare recunoaşte separarea inerentă a sarcinilor integrate în cadrul de politică economică al UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It seems clear to me that inherent in this policy is a profound contempt for what we are discussing here and for the rules that the European Union gives us.
Mi se pare clar că, în această politică, există un dispreţ inerent pentru ceea ce discutăm aici şi pentru normele pe care ni le oferă Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
- Madam President, for years this House has criticised the United States over the suspension of civic freedoms inherent in the maintenance of the secure facility at Guantánamo.
Doamnă preşedintă, ani de-a rândul, acest Parlament a criticat Statele Unite pentru suspendarea libertăţilor cetăţeneşti, fapt inerent menţinerii centrului de detenţie de la Guantanamo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Firstly, the crisis demands a thorough analysis of the errors inherent in the economic strategy that has been applied to date.
În primul rând, criza cere o analiză minuţioasă a erorilor inerente din strategia economică ce a fost aplicată până în prezent.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European economy must become less vulnerable to fluctuating energy prices and inflation, as well as to the risk inherent in the geopolitical location of these resources.
Economia europeană trebuie să devină mai puţin vulnerabilă la preţurile fluctuante ale energiei şi la inflaţie, precum şi la riscul inerent în localizarea geopolitică a acestor resurse.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I do not believe that there is an inherent conflict between trade and development as some speakers claim.
Nu cred că există un conflict inerent între comerţ şi dezvoltare, precum pretind unii dintre vorbitori.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
unequal development is inherent in the capitalist method of production, because the incentive for any development process is the maximisation of capital;
dezvoltarea inegală este inerentă metodei capitaliste de producţie, întrucât stimulentul oricărui proces de dezvoltare îl reprezintă maximizarea capitalului;
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Whereas, if it were instead an inherent part of cohesion funding, there would not be that opportunity to poach farming funds.
Pe când dacă ar fi, în schimb, o parte inerentă a fondurilor de coeziune, nu ar exista această oportunitate de a acapara fonduri agricole.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This same solidarity is also inherent in the European Parliament's proposal to introduce a burden-sharing mechanism which will no longer be voluntary but legally binding across the board.
Aceeaşi solidaritate este de la sine înţeleasă în propunerea Parlamentului European de a introduce un mecanism de distribuire a sarcinii care nu va mai fi voluntar, ci obligatoriu prin lege.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

existing as an essential constituent or characteristic: integral, built-in, constitutional, inbuilt, intrinsic, intrinsical
in the nature of something though not readily apparent: underlying, implicit, implicit in, inexplicitdictionary extension
© dictionarist.com