preceding en Rumano

Pronunciación
a. precedent, prealabil, premergător

Ejemplos

I think it is a good thing that, amidst the commotion that has preceded this debate and to some extent surrounds it now.
Consider că este un lucru bun, în mijlocul agitaţiei care a precedat această dezbatere şi care, într-o oarecare măsură, încă este prezentă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The examples of the Irish referendum and the preceding referendums in France and Holland show that we cannot be off-hand about our citizens' views.
Exemplele referendumului irlandez şi ale precedentelor referendumuri din Franţa şi Ţările de Jos ne arată faptul că nu putem desconsidera opiniile cetăţenilor noştri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam President, the failings of the credit rating agencies that preceded the crisis have made the regulation of these agencies inescapable.
Dnă preşedintă, deficienţele agenţiilor de rating al creditelor care au precedat criza au făcut ca reglementarea acestor agenţii să fie inevitabilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The heated debate preceding this directive is astonishing.
Dezbaterea aprinsă care a precedat această directivă este uimitoare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The proposal for a Directive on Consumer Rights was preceded by a thorough impact assessment.
Propunerea de directivă privind drepturile consumatorilor a fost precedată de o riguroasă evaluare de impact.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We believe that it should not be possible for any citizens to have their access to the Internet blocked without it being preceded by a hearing in court.
Considerăm că nu ar trebui să fie permisă blocarea accesului oricăror cetăţeni la internet fără că acest lucru să fie precedat de o audiere în instanţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I should like to add that any future enlargement must be preceded by fundamental reform of the financial perspectives, and by an appropriate increase in the Union's budget.
Aş dori să adaug că orice extindere viitoare trebuie să fie precedată de reformă fundamentală a perspectivelor financiare şi de o creştere adecvată a bugetului Uniunii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We know that many evening sittings have preceded this one in our effort to bring about a Reform Treaty and its ratification in 26 parliaments of the Member States.
Ştim că multe şedinţe de seară au precedat-o pe aceasta în efortul nostru de a pune în aplicare un Tratat de reformă şi de a-l ratifica în 26 de parlamente din statele membre.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The 1999 directive banning asbestos stipulated that the review of this authorisation should be preceded by an opinion from the scientific committee on toxicology, which was never produced.
Directiva din 1999 care interzice azbestul stipulează că revizuirea acestei autorizaţii ar trebui precedată de un aviz din partea Comitetul științific pentru toxicitate, care nu a fost niciodată emis.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nonetheless, any future proposal for renewal must always be preceded by an impact assessment, taking account of the effects on consumers and on competition.
Totuşi, orice propunere viitoare de reînnoire trebuie să fie întotdeauna precedată de o evaluare a impactului, luându-se în calcul efectele asupra consumatorilor şi a concurenţei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

existing or coming before: prefatorial, antecedent, above-mentioned, old, precedent, foregoing, prefatory, temporal relation, above-named, premedical, propaedeutic, preparative, above, timing, previous, introductory, preparatory
of a person who has held and relinquished a position or office: past, retiring, outgoing


dictionary extension
© dictionarist.com