printing en Rumano

Pronunciación
n. tipar, tipărit, tipărire, tipar înalt, imprimerie

Ejemplos

Tom's dog left muddy paw prints all over his new carpet.
Câinele lui Tom a lăsat urme de noroi pe covorul lui cel nou.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom's dog left muddy paw prints all over his new carpet.
Câinele lui Tom a lăsat urme de noroi pe noul lui covor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The 'For Freedom' movement has been registered, and two opposition newspapers have been allowed to be printed and distributed.
Mişcarea "Pentru Libertate" a fost înregistrată şi s-a permis tipărirea şi distribuirea a două cotidiene ale opoziţiei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Evidence of this is the registration of the 'For Freedom' movement, allowing opposition papers to be printed and distributed, and the country's openness to the Eastern Partnership Initiative.
O dovadă a acestui lucru este înregistrarea mişcării "Pentru Libertate", permisiunea ca ziarele opoziţiei să fie tipărite şi distribuite, precum şi deschiderea ţării către Iniţiativa Parteneriatului estic.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For example, the ban on two major independent newspapers has been lifted and they have now even resumed printing and distribution.
De exemplu, a fost ridicată interdicţia asupra a două cotidiene independente majore, iar acestea şi-au reluat acum tipărirea şi distribuţia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The legislative proposal relaxes the rules on the circulation of information via the Internet and printed media.
Propunerea legislativă relaxează regulile asupra circulaţiei informaţiilor pe internet şi în mijloacele tipărite de comunicare în masă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The rapporteur's proposal is that the names of those with parental responsibility should be printed in the child's passport.
Propunerea raportorului este ca numele persoanelor care deţin răspunderea părintească să fie imprimate pe paşaportul copilului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is a fact that no biometric characteristic stays the same from childhood to adulthood except one: DNA finger-printing.
Este o realitate că niciun element biometric nu rămâne la fel din copilărie până la maturitate, cu excepţia unuia singur: amprentarea ADN.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Printed books, including audio-books, under current legislation may also be subject to reduced rates.
Cărţile tipărite, inclusiv cărţile audio, conform legislaţiei curente pot fi, de asemenea, supuse cotelor reduse.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Many states also have a strong tradition of printed media, which are an important means of providing non-partisan information to citizens.
Multe state au, de asemenea, o tradiţie puternică a mijloacelor de informare tipărite, care sunt un mod important de a furniza informaţii nepărtinitoare cetăţenilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

text handwritten in the style of printed matter: writing
the business of producing printed material for sale or distribution: commercial enterprise, publication, business, business enterprise, gravure, issue
reproduction by applying ink to paper as for publication: intaglio, letterpress, relief printing, planographic printing, offset, typography, writing, process printing, carbon process, offset printing, composition, planography, gravure, printing process, intaglio printing
all the copies of a work printed at one time: trial impression, impression, publication, test copy, mackle, edition, proofdictionary extension
© dictionarist.com