pursuit en Rumano

Pronunciación
n. urmărire, căutare, preocupare, ţintă

Ejemplos

While continuing our pursuit of justice against the perpetrators, I think it is right that we should remember the victims and express our compassion for their families.
În timp ce continuăm urmărirea în justiţie împotriva făptuitorilor, cred că trebuie să ne reamintim victimele şi să exprimăm compasiune pentru familiile acestora.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It represents a victory over grasping employers, their pursuit of profit, a cheap and often even free labour force, and their exploitation of illegal immigrants.
Aceasta reprezintă o victorie împotriva angajatorilor avari, a urmăririi profitului, a forţei de muncă ieftine şi adeseori chiar gratuită şi a exploatării imigranţilor ilegali de către aceştia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Many people believe that this policy is aimed only at women in the pursuit of the same opportunities as men in terms of employment, salary and free time.
Mulţi oameni cred că această politică vizează doar femeile în căutarea aceloraşi şanse ca bărbaţii în ceea ce priveşte locul de muncă, salariul şi timpul liber.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mrs Stauner's report stresses the key role of the concept of tolerable risk in the pursuit of future improvements.
Raportul doamnei Stauner subliniază rolul esenţial al conceptului de risc tolerabil în scopul viitoarelor îmbunătăţiri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
During a shootout at a supermarket in the town, two policemen who were in pursuit of the perpetrator were injured.
În timpul schimbului de focuri de arme care a avut loc la un magazin din oraş, doi poliţişti care îl urmăreau pe făptaş au fost răniţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have seen in recent times how the relentless pursuit of profit has brought the global economy to its knees.
Recent am văzut cum economia globală a fost subjugată de urmărirea neîncetată a profitului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The involvement of local development groups and NGOs in the pursuit of regional development and territorial cohesion has been shown, time and time again, to add real economic and social value.
S-a demonstrat în repetate rânduri că implicarea unor grupuri de dezvoltare locală şi a ONG-urilor în scopul realizării dezvoltării regionale şi a coeziunii teritoriale a contribuit cu o reală valoare economică şi socială.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I firmly believe that the pursuit of adequate privacy protection does not stand in opposition to the need to ensure greater security.
Cred cu tărie că urmărirea unei protecţii adecvate a confidenţialităţii nu contravine nevoii de a garanta o mai mare siguranţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
President Obama said that the recent G20 summit will be a turning point in the pursuit of global economic recovery.
Preşedintele Obama a spus că recentul summit G20 va fi un punct de cotitură în urmărirea redresării economice la nivel global.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe, at least from what I have followed closely, that the directive on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsurance is highly significant.
Cred, cel puţin din ceea ce am urmărit îndeaproape, că directiva privind iniţierea şi exercitarea activităţii de asigurare şi reasigurare este foarte importantă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the act of pursuing in an effort to overtake or capture: tracking, shadowing, move, tailing, stalking, motion, stalk, pursual, following, chase, trailing, movement
a search for an alternative that meets cognitive criteria: wild-goose chase, search, quest, pursuance
a diversion that occupies one's time and thoughts (usually pleasantly): recreation, sideline, spare-time activity, by-line, avocation, diversion, pastime, interest, hobby
an auxiliary activity: sideline, speleology, spare-time activity, by-line, avocation, pastime, interest, hobby, spelaeology


dictionary extension
© dictionarist.com