sharp en Rumano

Pronunciación
n. consoană surdă {lingv.}, escroc {fam.}, tâlhar
v. ridica tonul, pungăşi, înşela
a. ascuţit, tăios, vioiciune: cu vioiciune, sarcastic, ironic, înţepător, precis, exact, brusc, abrupt, acru, iute, pătrunzător {fig.}, fin, ager, isteţ, inteligent, decis, abil, şiret, şmecher, aprins, aprig, crunt, înverşunat, surd {lingv.}, mut, energic, violent, scrupul: fără scrupul
adv. brusc, precis, exact, fix, subit

Ejemplos

I wish we could, but we must remember that President Lukashenko is a sharp, hard-boiled political player.
Mi-aş dori să putem, trebuie să ne amintim că Preşedintele Lukashenko este un jucător politic dur, puternic.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The violence of recent days and weeks has thrown into sharp relief some enormous gaps in what is needed to alleviate the population's suffering, in particular, amongst the people of Gaza.
Violenţa din ultimele zile şi săptămâni a scos în evidenţă lacunele enorme cu privire la ceea ce este necesar pentru a atenua suferinţele populaţiei, în special, a cetăţenilor din Gaza.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This percentage is in sharp contrast with the expenditure proposed in the new Community programme, which would equate to only 1% of the common agricultural policy (CAP) budget.
Acest procent este în contrast clar cu cheltuielile propuse în noul program comunitar, care s-ar ridica doar la 1% din bugetul politicii agricole comune (PAC).
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is why I believe that we can say that these five years have been a very sharp learning curve.
Din acest motiv, consider că putem spune că aceşti cinci ani au reprezentat o curbă de învăţare foarte clară.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam President, 2009 started with disruption to gas supplies for Bulgaria and Slovenia, along with a sharp reduction in volumes for other countries in Central and Eastern Europe.
Doamnă preşedintă, anul 2009 a debutat cu întreruperea furnizării de gaze naturale către Bulgaria şi Slovenia, precum şi cu o reducere drastică a volumului pentru alte state din Europa Centrală şi de Est.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The sharp conflict and mistrust that has prevailed in Moldovan society over recent weeks can only be overcome through a transparent process.
Conflictul dur şi neîncrederea care au planat deasupra societăţii moldoveneşti în ultimele săptămâni nu pot fi depăşite decât printr-un proces transparent.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
President of the Commission. - (FR) Mr President, ladies and gentlemen, the sharp rise in unemployment is the most serious consequence of the world economic crisis.
Preşedinte al Comisiei. - (FR) Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, creşterea accentuată a şomajului reprezintă cea mai gravă consecinţă a crizei economice mondiale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Irish referendum was a sharp reminder of the need to anchor the case for Europe within the national debate.
Referendumul irlandez a reprezentat o reamintire dură a necesităţii de a plasa cazul pentru Europa în cadrul dezbaterii naţionale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All the social sectors of poor countries are going to find themselves faced with a sharp rise in social needs, in particular, and in needs for services, and with a very significant fall in growth.
Toate sectoarele sociale din ţările sărace se vor confrunta cu o creştere accentuată a nevoilor sociale în special şi a nevoilor de servicii, precum şi cu o scădere foarte semnificativă a creşterii economice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Regardless of their economic power, Member States have exceeded the figures committed to as the crisis has caused a sharp drop in budget revenue and growth beyond the public expenditure planned for.
Indiferent de puterea economică, statele membre au depăşit valorile asumate, deoarece criza a determinat scăderea drastică a veniturilor bugetare şi creşterea peste planificări a cheltuielilor publice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com