space en Rumano

Pronunciación
n. spaţiu, larg, distanţă, depărtare, zonă, domeniu, întindere, suprafaţă, vid, cosmos, răstimp, interval
v. spaţia
a. cosmic, spaţial

Ejemplos

Without gravity we would be hurled off into space.
Fără gravitaţie, am fi aruncaţi în spaţiu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How do you find food in outer space?
Cum găsești mâncare în spațiul cosmic?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The eternal silence of these infinite spaces terrifies me.
Eterna liniște a acestor spații infinite mă înspăimântă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Today we have created a space for public procurement in this sector while respecting the exemptions for strategic reasons under Article 273 of the Treaty of Establishment.
Astăzi am creat loc pentru achiziţiile publice în acest sector, respectând în acelaşi timp scutirile din motive strategice, în temeiul prevederilor articolului 273 al Tratatului de instituire.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Transport, especially transport over long distances with a lack of space, produces stress, and stress means more susceptibility to disease.
Transportul, în special, transportul pe distanţe mari cu lipsă de spaţiu, cauzează stres, iar stresul înseamnă o mai mare susceptibilitate la boli.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Only the prospect of a better life can help to reduce the political tension, creating a space for dialogue and consequently allowing the still grieving victims' relatives to move on.
Numai perspectiva unei vieţi mai bune poate contribui la reducerea tensiunii politice, crearea unui spaţiu pentru dialog şi, în consecinţă, le poate permite rudelor victimelor, care încă suferă, să meargă mai departe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have repeatedly expressed the view here in the European Parliament that autonomy has no place within our common space.
Aici, în Parlamentul European, eu mi-am exprimat în mod repetat părerea că autonomia nu are loc în spaţiul nostru comun.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The building of a space of freedom, security and law is a common interest of the EU that touches the lives of all its citizens.
Construirea unui spaţiu de libertate, securitate şi legislaţie reprezintă un interes comun al UE care are impact asupra vieţii tuturor cetăţenilor săi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Probably no other nation has devoted so much space, effort and time to a debate on its own identity as the Czechs have.
Nicio altă naţiune, probabil, nu a dedicat atât de mult spaţiu, efort şi timp unei dezbateri privind propria sa identitate, aşa cum au făcut-o cehii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, ladies and gentlemen, after 10 years, the growing space carved out by the euro in international trade and its use as a reserve currency show that it has become a world benchmark.
Domnule Preşedinte, doamnelor şi domnilor, după zece ani, spaţiul tot mai mare creat de moneda euro în comerţul internaţional şi utilizarea sa ca monedă de rezervă arată că euro a devenit un punct de referinţă mondială.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com