spirited en Rumano

Pronunciación
a. plin de vervă, spiritual, isteţ, ager, vioi, însufleţit, animat, curajos, focos, inimos, iute

Ejemplos

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In fact, the European Parliament's refusal to respect the Irish No vote runs contrary to the spirit of the Charter.
De fapt, refuzul Parlamentului European de a respecta votul negativ irlandez este contrar spiritului Cartei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In this spirit, the Commission supports your proposal to nominate a special representative for the Horn.
În acest spirit, Comisia sprijină propunerea dumneavoastră de a numi un reprezentant special pentru Cornul Africii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have talked at length about this, so I will not extend myself, but this is my spirit and I hope there is a good moment.
S-a vorbit pe larg despre asta, aşa că nu vreau să revin, dar acestea sunt gândurile mele şi sper într-un moment mai bun.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Once again I reiterate my wish to work loyally, constructively and in the best spirit, with our Czech friends.
Încă o dată menţionez dorinţa de a lucra cu loialitate, în mod constructiv şi în cele mai bune relaţii cu prietenii noşti cehi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is in this same spirit that Article 2 of the European Convention of Human Rights declares the taking of life a flagrant violation.
În acelaşi spirit, articolul 2 din Convenţia europeană a drepturilor omului declară că luarea de vieţi este o încălcare flagrantă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It runs entirely counter to the Iranian/Persian spirit to rule as intolerantly as this mullah regime is doing.
Acest mod de a conduce atât de intolerant, precum cel al regimului mulah, este total împotriva spiritului iranian/persan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, it, like other signatory countries, must not only observe its spirit, but follow it to the letter.
Prin urmare, la fel ca alte ţări semnatare, aceasta nu trebuie doar să îi respecte spiritul, ci şi să îi urmeze litera.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission, however, feels that repeated interventions in this sector would not be in the spirit of subsidiarity.
Totuşi, Comisia consideră că intervenţii repetate în acest sector nu ar fi în spiritul subsidiarităţii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In a spirit of transatlantic cooperation and to participate in the fight against international terrorism, Ireland should play its part to assist the new US Administration in closing Guantánamo.
În spiritul cooperării transatlantice şi pentru a lua parte la combaterea terorismului internaţional, Irlanda ar trebui să joace un rol în asistarea administraţiei SUA la închiderea centrului de la Guantánamo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

displaying animation, vigor, or liveliness: high-spirited, brio, lively, exuberant, sprightly, gallant, whipping, snappy, animation, barmy, pert, resilient, yeasty, irreverent, knockabout, mettlesome, energetic, spunky, feisty, invigoration, con brio, dashing, saucy, zesty, plucky, ebullient, vivification, vibrant, enthusiastic, vivacious, racy, boisterous, impertinent, zestful, spiritedness
devoted to a political party: partisan, partizan
joyously unrestrained: spirited, exuberant, ebullient
lacking in courage and manly strength and resolution; contemptibly fearful: cowardly, pusillanimous, unmanly, fearful
filled with melancholy and despondency: blue, downhearted, dispirited, down in the mouth, depressed, downcast, dejected, down, gloomy, low, grim
showing unselfish interest in the public welfare: unselfish
marked by lively action: zippy, bouncing, peppy, bouncy, lively
made lively or spirited: animated, enlivened, alive
willing to face danger: gritty, spunky, mettlesome, gamy, game, brave, courageous, gamey© dictionarist.com