spiritual en Rumano

Pronunciación
a. spiritual, imaterial, ecleziastic, intelectual, mintal, sufletesc, inspirator

spiritual en Inglés

a. spiritual, immaterial, moral, ghostly, ecclesiastic, ecclesiastical, sacerdotal, sacred, bright, neat, clever, witty, mental, smart, spirited, humorous, humoursome
adv. ingeniously

Ejemplos

I appeal to all those who value the freedom to worship in accordance with one's personal spiritual needs not to succumb to the manipulative definitions of the so-called 'Second Synod'.
Apelez la toţi cei care preţuiesc libertatea cultelor, în conformitate cu nevoile spirituale personale, să nu se lase înşelaţi de definiţiile manipulatoare ale aşa-numitului "Al doilea Sinod”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Those victims are today the foundation of our memory, the lasting spiritual basis of European democracy.
Aceste victime sunt azi baza amintirilor noastre, baza spirituală de durată a democraţiei europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Such language does not contribute to a child's social, spiritual and moral welfare and does not lead to culture and values.
Un astfel de limbaj nu contribuie la bunăstarea socială, spirituală şi morală a unui copil şi nu creează cultură şi valori.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is, therefore, an urgent need to develop a programme of research to document the protection and development of regional culture in all its spiritual and artistic expressions.
Trebuie, prin urmare, să dezvoltăm urgent un program de cercetare pentru a documenta protecţia şi dezvoltarea culturii regionale în toate manifestările sale spirituale şi artistice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
People have a spiritual need to create, quite simply for the sake of creating.
Oamenii simt nevoia spirituală de a crea, doar de dragul creaţiei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Unlike Turkey, Russia forms part of the geographical, cultural and spiritual sphere and therefore civilisation of Europe.
Spre deosebire de Turcia, Rusia face parte din sfera geografică, culturală şi spirituală, prin urmare din civilizaţia Europei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The basis of European identity is itself built on Christianity, and the present lack of spiritual unity is mainly the result of the crisis in our awareness of that Christian identity.
Creştinismul stă chiar la baza identităţii Europei, iar actuala lipsă a unităţii spirituale se datorează în special faptului că suntem tot mai puţin conştienţi de această identitate creştină.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Harsh condemnation by Parliament of the spiritual leader of millions and millions of believers would be a serious mistake.
Condamnarea dură de către Parlament a liderului spiritual a milioane şi milioane de credincioşi ar fi o greşeală serioasă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It forms the ideological and spiritual foundation of a struggle which we must take part in during this parliamentary term.
Reprezintă fundamentul ideologic şi spiritual al unei lupte în care trebuie să ne implicăm pe perioada acestui mandat parlamentar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is true that this country is not a part of Europe either geographically or in spiritual or cultural terms.
Este adevărat că această ţară nu face parte din Europa nici din punct de vedere geografic, nici din punct de vedere spiritual sau cultural.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

concerned with sacred matters or religion or the church: religious, sacred
a kind of religious song originated by Blacks in the southern United States: Negro spiritual, religious song
lacking material body or form or substance: incorporeal, immaterial
concerned with or affecting the spirit or soul: unearthly, unworldly
resembling or characteristic of a phantom: spectral, ghostlike, phantasmal, supernatural, ghostly, apparitional© dictionarist.com