strongly en Rumano

Pronunciación
adv. tare, vârtos

Ejemplos

The Verts/ALE Group strongly opposes the extensive introduction of biometrics until its necessity is proven beyond a reasonable doubt.
Grupul Verts/ALE se opune vehement introducerii extensive a biometricii până când necesitatea acesteia va fi dovedită cu siguranţă absolută.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, I am strongly of the opinion that the quality of the vehicle and skills of the driver are as important as, if not more important than, the length of journeys.
Domnule preşedinte, sunt de părere că această calitate a vehiculelor şi abilităţile şoferului sunt la fel de importante, dacă nu chiar mai importante, decât distanţa călătoriilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We therefore very strongly welcome the initiative of the parliamentary delegation which visited the region and their subsequent report and draft resolution, which we also support in principle.
Prin urmare, considerăm foarte bine venită iniţiativa delegaţiei parlamentare care a vizitat regiunea, precum şi raportul lor ulterior, şi proiectul de rezoluţie, pe care îl sprijinim, de asemenea, de principiu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We know where we are today in spite of all these efforts, and I strongly believe that the solution is in the hands of the two parties.
Știm unde ne aflăm astăzi, în ciuda tuturor acestor eforturi și eu cred cu tărie că soluția este în mâinile celor două părți.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We do need a strong common line of communication in this regard, and this must be demonstrated just as strongly.
Avem nevoie de o linie comună de comunicare în această privință și acest lucru trebuie demonstrat la fel de puternic.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I strongly object to anyone trying to demonise a nation.
Mă opun ferm oricărei încercări de a demoniza un popor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We strongly believe that biometrics in passports can be used only for verifying the authenticity of the document or the identity of the holder.
Credem cu tărie că biometrica în cazul paşapoartelor poate fi utilizată doar pentru verificarea autenticităţii documentului sau a identităţii deţinătorului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Iranian Government should therefore be even more strongly bound to absolutely respect human rights and international standards in the field of humanitarian law.
Guvernul iranian ar trebui, prin urmare, să fie obligat şi mai mult să respecte drepturile omului şi standardele internaţionale din domeniul dreptului umanitar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have, nevertheless, chosen to abstain, because the report was strongly protectionist in places.
Cu toate acestea, am ales să mă abţin, deoarece raportul a fost extrem de protecţionist pe alocuri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would also like to thank her for the way she has worked with the Commission on a very delicate, sensitive subject about which we feel so strongly.
Aş dori, de asemenea, să-i mulţumesc pentru modul în care a lucrat cu Comisia pe marginea unui subiect delicat, sensibil care este atât de important pentru noi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

with strength or in a strong manner
in a powerful manner: powerfully


dictionary extension
© dictionarist.com