superfluous en Rumano

Pronunciación
a. superfluu, prisos: de prisos, inutil

Ejemplos

in writing. - (SV) We have chosen to vote against this own-initiative report in its entirety, as we believe it to be superfluous.
în scris. -(SV) Am ales să votăm împotriva acestui raport din proprie iniţiativă în întregime, deoarece credem că este de prisos.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think we can be confident that there are guarantees for the future that ad hoc political measures will be superfluous.
Cred că putem fi încrezători că există garanţii pentru viitor că măsurile politice ad hoc vor fi inutile.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It would be superfluous for me to repeat here the reasons that led to my vote of approval.
Ar fi de prisos să repet aici motivele care au dus la votul meu pentru.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All that is terribly superfluous.
Toate acestea sunt absolut de prisos.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is totally superfluous, and this is proven by the current rational steps taken by the European Council based on the present framework of treaties and under Czech leadership.
Tratatul este total superfluu, iar acest lucru a fost dovedit de măsurile raţionale curente luate de Consiliul European sub Preşedinţia Cehă, măsuri care se bazează pe cadrul actual al tratatelor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - (NL) I voted in favour of the resolution on totalitarianism, contrary to my party's recommendation, which deemed this resolution superfluous.
în scris. - (NL) Am votat în favoarea rezoluţiei privind totalitarismul, contrar recomandării partidului meu, care a considerat această rezoluţie superfluă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Furthermore, the proposal is superfluous.
În plus, propunerea este superfluă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It has to be simple, transparent and free of superfluous bureaucracy.
Acesta trebuie să fie simplu, transparent şi fără birocraţie inutilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(DE) Mr President, the demand from Václav Klaus for an addition to the Charter of Fundamental Rights is both arbitrary and superfluous.
(DE) Dle Preşedinte, solicitarea din partea dlui Václav Klaus cu privire la adăugarea unei anexe la Carta drepturilor fundamentale este atât arbitrară cât şi inutilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This does not necessarily leave the process open to the danger of superfluous reallocations.
Acest lucru nu expune neapărat procesul la pericolul realocărilor superflue.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

serving no useful purpose; having no excuse for being: worthless, pointless, senseless, purposeless, wasted, otiose
more than is needed, desired, or required: supererogatory, extra, unnecessary, redundant, surplus, spare, excess, unneeded, supernumerary


dictionary extension
© dictionarist.com