unfounded en Rumano

Pronunciación
a. deşert, gratuit, neîntemeiat, nemotivat

Ejemplos

The Martin report is the best example of this approach. It contains accusations against Romania which are both controversial and unfounded.
Raportul Martin este cel mai bun exemplu al acestei abordări; conţine acuzaţii pe cât de controversate, pe atât de nefundamentate la adresa României.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The speculation mentioning Romania in connection with the CIA's secret prisons is totally unfounded.
Sunt total nefondate speculaţiile care menţionează numele României în legătură cu închisorile secrete ale CIA.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This seems especially unfounded in view of the tragedy which recently hit one of the countries included in the ENP - Georgia.
Aceasta pare nefondată având în vedere, în special, tragedia care a lovit de curând una dintre ţările incluse în PEV - Georgia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Member States' unfounded plans and the scattered projects, most of which are funded by the European Union, do not yield true results.
Planurile fără bază reală ale statelor membre şi proiectele izolate, dintre care majoritatea sunt finanţate de Uniunea Europeană, nu aduc rezultate adevărate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In that, they are making unfounded claims that the people have spoken against the Lisbon Treaty and that we do not want to listen to them.
În această privinţă fac afirmaţii nefondate conform cărora oamenii s-au pronunţat împotriva Tratatului de la Lisabona, iar noi nu dorim să îi ascultăm.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am confident that we will find a solution that strikes the right balance between improving consumer access to redress and avoiding unfounded claims.
Am încredere că vom găsi o soluţie care să asigure un echilibru între îmbunătăţirea accesului consumatorilor la recurs şi evitarea cererilor nejustificate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I hope that my fears will prove to be unfounded.
Sper că temerile mele se vor dovedi neîntemeiate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe that all the fears expressed by those who are against term extension will prove unfounded.
Cred că toate temerile exprimate de cei care sunt împotriva extinderii perioadei se vor dovedi nefondate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I recently visited the camp myself and I assure you that the allegations included in the amendments tabled are absolutely unfounded.
Eu am vizitat tabăra recent şi vă asigur că afirmaţiile incluse în amendamentele prezentate sunt absolut nefondate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Some say: 'Yes, but this Europe of asylum will be a beacon for unfounded asylum requests.'
Unii spun: "Da, dar această Europă a azilului va fi un semnal pentru cereri de azil nefondate.”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

without a basis in reason or fact: baseless, unwarranted, unsupported, groundless, idle, wild


dictionary extension
© dictionarist.com