unwarranted en Rumano

Pronunciación
a. neautorizat, negarantat, nepotrivit

Ejemplos

Extending the EU's so-called 'competence' into criminal justice would be an unwarranted and unacceptable intrusion into British sovereignty.
Extinderea aşa numitei "competenţe” europene în domeniul justiţiei penale ar fi o intruziune nemotivată şi inacceptabilă în suveranitatea britanică.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is important that the European Union flex its muscles in resisting that unwarranted intrusion.
Este important ca Uniunea Europeană să-şi demonstreze forţa rezistând la acest amestec nejustificat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In order to prevent unwarranted discrimination, intervention targeted at the Roma should not exclude other groups in similar social and economic circumstances.
Pentru a preveni discriminarea nejustificată, intervenţia care îi are în vedere pe romi nu trebuie să excludă alte grupuri în circumstanţe sociale şi economice similare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They were an unwarranted encroachment on Austrian sovereignty.
Acestea au reprezentat o încălcare nejustificată a suveranităţii Austriei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I consider the Commission decision to abolish them, despite the opposition of a broad majority of the Member States and the production sector in question, to be unwarranted.
Consider nejustificată decizia Comisiei de a aboli aceste standarde, în pofida opoziţiei unei mari majorităţi a statelor membre şi a sectorului de producţie în cauză.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For the 15th year running, the European Court of Auditors has been unable to approve the implementation of the budget of the European Commission, so marred is it by errors and unwarranted spending.
Pentru al 15-lea an consecutiv, Curtea Europeană de Conturi nu a putut aproba execuţia bugetului Comisiei Europene, într-atât este de marcat de erori şi cheltuieli nejustificate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the same time, I call on the Thai Government not to resort to unwarranted and unjustified violations of human rights during the declared state of emergency.
În același timp, solicit guvernului thailandez să nu recurgă la încălcări neîntemeiate și nejustificate ale drepturilor omului în timpul stării de urgență declarate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is generating massive unwarranted profits for a few companies worldwide, for no environmental benefit, given that HFC-23 in the atmosphere has increased over recent years.
Acest fapt generează profituri masive neacoperite pentru câteva companii din toată lumea, pentru niciun avantaj pentru mediu, având în vedere că fluoroformul din atmosferă a crescut în ultimii ani.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Not only was there unwarranted use of force, but the electoral process as a whole was also clearly undermined by the detention of civil society and opposition representatives.
Nu doar că s-a făcut uz de forță în mod nejustificat, însă procesul electoral în ansamblu a fost în mod clar subminat prin reținerea reprezentanților societății civile și ai opoziției.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
By establishing this kind of coordination, multiple and unwarranted asylum applications can be prevented.
Prin acest tip de coordonare, pot fi prevenite solicitările de azil multiple şi abuzive.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

incapable of being justified or explained: unwarrantable, insupportable, indefensible, unjustifiable, inexcusable
without a basis in reason or fact: baseless, unsupported, groundless, idle, wild, unfounded
lacking justification or authorization: undue, unreasonable, unjustified


dictionary extension
© dictionarist.com