adjoin en Vietnamita

Pronunciación
v. phụ thêm vào

Ejemplos

Our house adjoins his.
Nhà chúng ta/chúng tôi sát vách nhà anh ta.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

border: skirt, abut, define, bound, edge, confine, fringedictionary extension
© dictionarist.com