foxy en Vietnamita

Pronunciación
n. tóc đỏ heo
a. giống như chồn, xảo quyệt

Ejemplos

Don't you ever cheat on me, you foxy!
Đừng hòng lừa đảo, đồ cáo già!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

marked by skill in deception: tricky, wily, knavish, sly, slick, artful, guileful, tricksy, dodgy, crafty, cunning


dictionary extension
© dictionarist.com