mate en Vietnamita

Pronunciación
n. đánh cờ chiếu tướng, bạn cùng sở, bạn đồng học, bầu bạn, đôi lứa, vợ chồng, phu thê, sĩ quan, giống cây trà
v. phối hợp, cho hai người lấy nhau, cho chim rập nhau, cặp đôi, kết đôi, kết hôn với người nào, chim đẹp mái, làm bầu bạn với người nào, ở với người nào cho có bạn, chung đôi

Ejemplos

Everything is very close, even the University. In this house we live with four room-mates.
pronunciation pronunciation
One week before the party, Sara, my room-mate, explained to me what “tomatina” means.
pronunciation pronunciation
It is one of the simplest and most amusing things you can do when following a sporting event with your mates.
pronunciation pronunciation
This was our first trip without parents with our school mates!
pronunciation pronunciation
Everything is very close, even the University. In this house we live are four room-mates.
pronunciation pronunciation
Everything is very close, even the University. In the house we live are four room-mates.
pronunciation pronunciation
In the house we live are four room-mates.
pronunciation pronunciation
The panda was pining for its mate.
pronunciation pronunciation
"Good-bye, mates!" he cried when the waggons started.
pronunciation pronunciation
"Let me get in, too, mates," shouted a young man in the crowd whose appetite was aroused.
pronunciation pronunciation
dictionary extension
© dictionarist.com