inherent en Inglés

Pronunciación
adj. inherent, intrinsic, existing as a natural and integral part

inherent en Neerlandés

Pronunciación
bn. inherent, intrinsiek, eigen

Ejemplos

Vrouwendiscriminatie is een gegeven dat helaas inherent is aan onze maatschappelijke ordening als zodanig.
Discrimination against women is a fact which, unfortunately, is inherent in our social fabric as such.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Inherent aan de uitbreiding is de eis voor een Europees Handvest voor de grondrechten.
With enlargement, there also comes the demand for an EU Charter of Fundamental Rights.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Daarmee voorkomen wij de vertragingen die inherent zijn aan de publicatie van alle soorten officiële notulen.
We therefore avoid the delays that are inherent in the publication of all forms of official minutes.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Om die reden moet je hier, inherent aan de natuur, wel een onderscheid kunnen maken.
By the very nature of things, we must therefore be able to differentiate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
De rapporteur geeft toe dat het gevaar van financiële instabiliteit inherent blijft aan het functioneren van de economie.
The rapporteur recognises that the risk of financial instability is inherent to the operation of the economy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Het is inherent aan ons Europees sociale model. Het onderscheidt ons van andere sociale modellen.
It is inherent in our European social model and distinguishes us from other social models.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dat duidt echter op tekortkomingen die inherent zijn aan het huidige beheersysteem.
But that points to inherent flaws in the current management system.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Het lijkt mij dat deze begrippen inherent zijn aan de drugshandel en dat toevoeging overbodig is.
To me, these concepts appear to be inherent to drug trafficking and need not be added.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Er is derhalve behoefte aan een samenhangend Europees beleid dat alle aspecten die inherent zijn aan het migratieverschijnsel in acht neemt.
We therefore need a coherent European policy which takes account of all the elements inherent to the phenomenon of migration.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ik herhaal mijn al vaker geuite kritiek dat, door de aanwezige structuren, misbruik inherent is aan het systeem.
I repeat my long-standing criticism that the structures mean that abuses are inherent in the system.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com